Metlan työraportteja 217

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: Internet-aineistoon pohjautuva selvitys

Tekijät: Petäjistö, Leena & Selby, Ashley
Sivuja: 33

Tiivistelmä

Luontomatkailu voidaan määritellä käsittämään lähes kaiken luontoon tukeutuvan matkailun tai se voidaan rajata hyvin tiukasti koskemaan ainoastaan ei-motorisoitua matkailua luonnossa. Määrittelyn moninaisuus on yksi syy siihen, että luontomatkailuyritysten lukumäärää tai niiden merkitystä nykytilan¬teessa ei tunneta. Tässä luontomatkailuyrityksiä koskevassa raportissa on esitetty sekä kansainvälisiä että kotimaisia matkailun ja luontomatkailun määritelmiä. Niihin tukeutuen rajattiin luontomatkailuyritys sellaiseksi yritykseksi, jonka toiminnalle luonto tuo kilpailuetua.

Internetistä kerätyn aineiston ja yrityksille tehdyn kirjekyselyn ennakkotulosten avulla raportissa on arvioitu luontomatkailuyritysten lukumääriä perustuen valittuun määritelmään eri toimialoilla ja verrattu niitä mm. Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkatilastojen lukumääriin. Tutkimuksen perusteella havaitaan, että yrittäjän oma näkemys luontosuhteen merkityksestä yrityksen toiminnan kannalta on hyvin tärkeässä asemassa arvioitaessa luontomatkailuyritysten määriä eri toimialoilla. Arviot yritysten lukumääristä vaihtelivat suuresti sen mukaan kuinka vahvasti yrityksen toiminta yrittäjän mielestä perustuu luonnon läheisyyteen tai luontoon sinänsä. Pelkästään luonnon mainintaan yritysten kotisivuilla perustuvan arvion mukaan Suomessa toimisi yhteensä noin 8 000 luontomatkailuyritystä. Jos yritysten toiminnan edellytetään perustuvan vahvasti luontoon yrittäjän omasta näkökulmasta, arvioidaan luontoyritysten lukumääräksi noin 3 000, mikä on noin 40 prosenttia internet-aineistosta arvioidusta yritysten määrästä. Ravitsemusala ei ole mukana arvioissa. Tutkimuksen mukaan Suomessa toimisi enemmän matkailuyrityksiä kuin tilastokeskuksen tilastot ja arviot antavat olettaa. Tilastoinnin ulkopuolelle jää runsaasti, ainakin noin 3 000 yritystä, koska yritykset tilastoituvat luultavasti muille toimialoille päätoimialansa mukaan. Myös luontomatkailun osuus saattaa olla aiemmin arvioitua suurempi. Työ oli esitutkimusluonteinen ja aineisto kerättiin ennen kaikkea jatkotutkimuksia varten. Jatkotutkimuksissa on tarkoituksena selvittää luontomatkailuyritysten toimintaa ja toimintaympäristön merkitystä yrityksille.

Asiasanat

Matkailuelinkeino, luontomatkailu, matkailuyritys

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Petäjistö, Leena & Selby, Ashley. 2011. Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: Internet-aineistoon pohjautuva selvitys. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 217. 33 s. ISBN 978-951-40-2339-2 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp217.htm.

Yhteystiedot

Leena Petäjistö, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti leena.petajisto@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Metsästä hyvinvointia
Hanke: Metsän matkailu- ja virkistyskäyttö liiketoimintamahdollisuutena

Julkaisun taiton teki Sisko Salminen, Metla.

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle