Metlan työraportteja 216

Vapaaehtoinen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen – metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta

Tekijät: Koskela, Terhi
Sivuja: 27

Tiivistelmä

Metsien monimuotoisuusohjelma METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. METSOn 14 toimenpiteestä yksityismetsänomistajia koskettavat erityisesti vapaaehtoinen monimuotoisuuden turvaaminen yksityismetsissä määräaikaisin sopimuksin, pysyvästi tai luonnonhoitohankkeiden avulla. Tämä tutkimus selvittää metsänomistajien asenteita metsien monimuotoisuuden turvaamista ja sen keinoja kohtaan sekä metsänomistajien halukkuutta osallistua METSO-ohjelmaan. Tärkeä METSO-ohjelman onnistumisen edellytys on, että metsänomistaja on tietoinen METSOn tarjoamista mahdollisuuksista ja että hän kokee ohjelman toimintatavan hyväksyttävänä. Keskeistä on myös se, että alan toimijat ja viranomaiset osaavat kertoa metsänomistajalle METSO-keinoista ja toteuttaa niitä. Reilu kaksi viidesosaa metsänomistajista oli kuullut METSO-ohjelmasta. Useammin metsänomistajan oli tavoittanut laajalle leviävä media kuten sanomalehdet, metsäalan ammattilehdet, TV tai radio. METSOn tunsivat muita useammin maa- ja metsätalousyrittäjät, kohteita omasta aloitteestaan suojelleet ja yhteistoiminnasta monimuotoisuuden turvaamisessa kiinnostuneet. Metsänomistajaa lähellä toimivien käytännön tahojen, kuten metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten, rooli korostuu monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvän tiedon viemisessä metsänomistajalle. Metsänomistajat kokivat jo olemassa olevat metsäsuunnitteluun- ja hoitoon liittyvät ammattilaisverkostot toimivina tapoina saada tietoa monimuotoisuuden turvaamisesta, tehdä aloite suojelusopimuksesta ja valita toimiva suojeluratkaisu. Vaikka suojelun lisäämisen kannatus oli vähäistä, yli puolet metsänomistajista oli kiinnostunut toteuttamaan ainakin yhtä METSO-ohjelman keinoista omalla tilallaan, jos sopiva kohde löytyisi. Useimmin kiinnostavana koettiin talousmetsien luonnonhoitoon liittyvät toimet ja määräaikaiset ratkaisut. Kaikkein useimmin sopivana monimuotoisuuden turvaamiskeinona omalla tilalla nähtiin luonnonhoitohankkeet, joissa monimuotoisuutta kohennetaan tekemällä luonnonhoitotoimenpiteitä.

Metsänomistajia askarruttivat METSO-keinoissa erityisesti korvausperusteet ja suojelun asettamat käyttörajoitukset, mutta usein myös suojelun ja talouskäytön edullisuusvertailu tai luontokohteen rajaaminen. Metsänomistajat tarvitsevat päätöksentekonsa tueksi hyvin monipuolista neuvontaa monimuotoisuuden turvaamisen eri näkökulmista. Metsä- ja ympäristöammattilaisten tulee pystyä kertomaan monimuotoisuuden turvaamisen sekä taloudellisista että ekologisista vaikutuksista. Metsänomistajat katsoivat yleisesti, että suojelusopimuksen korvauksen tulisi kattaa ainakin kaikki suojelusta aiheutuneet tulonmenetykset. Monien metsänomistajien mielestä myös luontoarvojen tulisi vaikuttaa korvaus- tai kauppasummaan. Vain pieni osa metsänomistajista ilmoitti olevansa kiinnostuneita yhteistoiminnasta monimuotoisuuden turvaamisessa lähialueen metsänomistajien kanssa. Yhteistoiminnan ajatus suojelussa voi vielä tuntua metsänomistajille vieraalta. Yhteistoimintaa kehitetään ja tehdään tunnetuksi mm. METSO-yhteistoimintaverkostohankkeiden kautta.

Asiasanat

METSO-ohjelma, metsien monimuotoisuus, vapaaehtoinen metsien monimuotoisuuden turvaaminen, yksityismetsänomistajat

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Koskela, Terhi. 2011. Vapaaehtoinen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen – metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 216. 27 s. ISBN 978-951-40-2338-5 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp216.htm.

Yhteystiedot

Terhi Koskela, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti terhi.koskela@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2016) seuranta ja vaikutukset

Taitto: Maija Heino

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle