Metlan työraportteja 213

Metsäpolitiikan ohjauskeinot: Arviointikehikko ja sovellus Suomen metsäpolitiikkaan

Sivuja: 50

Tiivistelmä

Suomen metsäpolitiikan lähtökohtana oleva kestävän metsätalouden käsite on laajentunut kattamaan puuntuotannon kestävyyden lisäksi taloudellisen, ekologisen ja sosiaalis-kulttuurisen kestävyyden. Metsien käytön tavoitteiden monipuolistuminen on vaikuttanut uusimpien metsäohjelmien sekä lainsäädännön sisältöön. Puuntuotannolliset tavoitteet ovat säilyneet toistaiseksi ensisijaisina, mutta rinnalle on otettu myös metsän muiden käyttömuotojen, metsäluonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan edistäminen. Metsän aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden tuottamiseen liittyy kuitenkin ristiriitoja, jotka vaikeuttavat yhdenmukaisen metsäpolitiikan toteuttamista. Aiemmissa metsäohjelmien arvioinneissa on myös kiinnitetty huomiota tavoitteenasetteluun liittyviin puutteisiin.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on politiikan arvioinnin teoriaa soveltaen kehittää metsäpoliittisten ohjauskeinojen kokonaisvaltainen arviointikehikko eli systemaattinen tarkastelutapa ohjauskeinojen tavoitteiden, perustelujen sekä vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioimiseksi. Kehikossa hyödynnetään lähinnä prosessi- ja vaikutusarvioinnin näkökulmia. Kehitettävää arviointikehikkoa testataan tarkastelemalla kolmea eri ohjauskeinoa, joiksi valittiin metsälain 10§ luonnon monimuotoisuudesta ja erityisen tärkeistä elinympäristöistä, nuoren metsän hoidon rahoitustuki sekä julkinen metsäsuunnittelu. Tutkimusmenetelmänä on sisällönanalyysi, jota käytetään politiikka-asiakirjojen tarkastelussa. Arviointimatriisi mahdollistaa ohjauskeinojen systemaattisen arvioinnin ja antaa tietoa ohjauksen johdonmukaisuudesta. Osaa matriisin kohdista oli vaikea täyttää, mikä voi kertoa ohjauskeinoja käsittelevien politiikka-asiakirjojen sisältöpuutteista. Yleisesti ohjauskeinon tavoitteiden ja perusteluiden esittämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta metsäpolitiikka olisi läpinäkyvämpää ja selkeästi perusteltua. Vaikuttavuusmittareiden systemaattista käyttöä tulisi myös laajentaa edelleen, koska ne helpottavat ohjauksen arviointia.

Asiasanat

metsäpolitiikka, ohjauskeinot, arviointi, tavoitteet, vaikutukset, vaikuttavuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Mäki, Olli, Ovaskainen, Ville, Hänninen, Harri & Karppinen, Heimo. 2011. Metsäpolitiikan ohjauskeinot: Arviointikehikko ja sovellus Suomen metsäpolitiikkaan. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 213. 50 s. ISBN 978-951-40-2334-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp213.htm.

Yhteystiedot

Ville Ovaskainen,
Metla/Vantaa
PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti ville.ovaskainen@metla.fi

Olli Mäki,
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio,
Soidinkuja 4, 00700 Helsinki.
Sähköposti: olli.maki@tapio.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Perhemetsätalous ja metsäpolitiikka

Taitto: Sisko Salminen ja Anna-Kaisu Korhonen

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle