Metlan työraportteja 209

Luonnonvarojen käytön ja maankäyttömuutosten visualisointi reaaligrafiikalla

Tekijät: Vaarala, Hanne, Uusitalo, Marja, Rantaniemi, Mika & Tyrväinen, Liisa
Sivuja: 64

Tiivistelmä

Osallistava suunnittelu on olennainen osa maankäytön ja luonnonvarojen käytön suunnittelua. Maankäytössä kohtaavat erilaiset, joskus hyvin laajamittakaavaiset sekä maisemaa muokkaavat intressit. MaaVisu (Maankäytön visualisointi osana matkailun kehittämistä) -hankkeen tavoitteina oli tutkia maankäyttömuotojen yhteensovittamista sekä Lapin matkailualueiden ja maankäytön suunnittelun kehittämistä. Hankkeessa kehitettiin kustannustehokasta visualisointityökalua pohjoissuomalaisten luonnonvarojen esittämiseen. Lapin liiton rahoittama hanke toteutettiin Metsäntutkimuslaitoksen, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen sekä Metsähallituksen yhteistyönä vuosina 2009–2010. Hankkeessa luotiin noin 65 km2 laajuinen virtuaalinen maisemamalli Ylläksen alueelta, joka ulottui Ylläs-tunturilta lounaaseen Luosujärvelle. Virtuaalinen maisemamalli rakennettiin pelimoottorialustalle, johon lisättiin Metsähallituksen kuviodatan perusteella puusto ja kasvillisuus. Maiseman muodot ja rakenne saatiin Maanmittauslaitoksen 10 x 10 metrin korkeusmallirasterista. Maisemamallia varten luotiin 3D-puumallit peruspuulajeista ja 2D-mallit olennaisimmista aluskasveista. Rakennettua maisemaa kuvaamaan luotiin muutama talomalli ja joitakin virkistysalueen perusrakenteita. Maisemamuutoksen tutkimista varten luotiin erilaisia maankäyttöskenaarioita.

Tutkimuksen kohteena oli maa- ja metsätalousammattilaisten sekä tavallisten, maiseman ja maankäytön muutosten systemaattiseen arviointiin tottumattomien ihmisten kyky hahmottaa maankäytön muutoksia virtuaalisessa maisemassa. Syyskuussa 2010 toteutetun tutkimusviikon aikana kerättiin 171 vastaajan näkemykset virtuaalimallin onnistuneisuudesta. Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että vastaajat kykenivät yhtenäiseen arviointiin. Tulos antaa vahvistusta sille, että visualisoinnin käyttö osallistavan suunnittelun tilaisuuksissa voi toimia paitsi tiedonvälityksen alustana, myös yhteisymmärryksen luojana sekä antaa pohjaa keskustelulle ja mahdollisten kompromissien löytymiselle.

Hankkeen kokonaistavoitteena oli osaltaan kehittää maankäytön suunnittelua entistä modernimmaksi ja helpommin kansalaisia osallistavaksi. Hankkeesta saatiin hyvä lähtökohta visualisointien tuottamiselle, joka on keskeisessä roolissa osallistavassa suunnittelussa ja tiedottamisessa. Visualisoinnin kautta voidaan välittää kaikille samaa tietoa. Vaikka esimerkiksi koulutusala tai kokemuspohja voi vaikuttaa yksilön arvioon, tuo visualisointi suunnitteluun ja päätöksentekoon tasa-arvoisuutta, jota on muuten vaikea saavuttaa.

Asiasanat

visualisointi, maisematutkimus, maankäytön suunnittelu, osallistuva suunnittelu

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Vaarala, Hanne, Uusitalo, Marja, Rantaniemi, Mika & Tyrväinen, Liisa. 2011. Luonnonvarojen käytön ja maankäyttömuutosten visualisointi reaaligrafiikalla. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 209. 64 s. ISBN 978-951-40-2321-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp209.htm.

Yhteystiedot

Liisa Tyrväinen, Metsäntutkimuslaitos,
PL 16, 96301 Rovaniemi. Sähköposti liisa.tyrvainen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Pohjois-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Metsästä hyvinvointia
Hanke: Maankäytön visualisointi osana matkailun kehittämistä (MaaViSu)

Taitto: Sirkka Tapaninen

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle