Metlan työraportteja 199

Metsähallituksen hallinnoimien metsien hiilitaseet

Sivuja: 24

Tiivistelmä

Puuston biomassan määrä ja sen muutos arvioitiin Metlassa kehitettyjen biomassamallien avulla. Lahopuun määrän ja lahoasteen määrittäminen perustui VMI-aineistoihin ja aiempaan tutkimukseen eri lahoasteisen puun tiheydestä ja hiilipitoisuudesta. Kangasmaiden maaperän hiilivaraston muutos arvioitiin Suomen ympäristökeskuksen kehittämän Yasso07-maamallin avulla. Yasso07-maaperämalli käyttää syöttötietoinaan vuosittaista säädataa ja VMI-aineistosta johdettua kariketuotosta. Ojitettujen orgaanisten maiden maaperäpäästöt arvioitiin maanalaisen kariketuotoksen ja turpeen hajoamisen päästön erotuksena.

Tulokset laskettiin kolmessa maantieteellisessä alueessa erikseen kangas- ja orgaanisille maille. Aluejaossa käytetyt luokat olivat Lappi, Oulu ja Etelä-Suomi. Tulosten mukaan puuston biomassan hiilivarasto kasvoi kaikilla laskenta-alueilla sekä metsätalouden että luontopalveluiden mailla viimeisen viisivuotiskauden (2000–2005) aikana noin 6,8 Tg CO2 vuodessa. Yksittäisten puulajiryhmien biomassavarasto saattoi kuitenkin vähentyä peräkkäisten VMI-mittausten välillä. Valtion metsämaiden maaperä on ollut pääsääntöisesti hiilen nielu lukuun ottamatta metsätalouden maita Pohjois-Suomessa, jotka ovat olleet lähellä tasapainoa (ei nielu, ei lähde) tai jopa pieni hiilen lähde 2000-luvulla. Valtion kangasmaiden maaperänielu vaihteli 0,7–2,5 Tg CO2 välillä mittausjaksosta riippuen. Ojitettujen orgaanisten maiden maaperäpäästöt vaihtelivat 2–3 Tg CO2 välillä, kuitenkin pienentyen puuston keskitilavuuden kasvaessa ja maanalaisen karikesyötteen lisääntyessä. Lahopuun tilavuus ja hiilivarasto erosivat merkittävästi metsätalouden ja luontopalveluiden maiden välillä siten, että luontopalveluiden lahopuun hiilivarasto oli suurempi erityisesti pystypuiden osalta. Suurimmat lahopuun hiilivarastot olivat Oulun alueella. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää Metsähallituksen toiminnan ohjaamisessa, esim. tulevaisuuden metsänhoitotoimia suunniteltaessa, ja kun määritellään minkälaisia palveluita valtion metsien avulla voidaan jatkossa tuottaa.

Asiasanat

Hiilivarasto, Yasso07 maaperämalli, Metsähallitus, kasvihuonekaasuinventaario, Valtakunnan Metsien Inventointi

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Lehtonen, Aleksi, Puolakka, Paula, Ihalainen, Antti, Heikkinen, Juha & Korhonen, Kari T.. 2011. Metsähallituksen hallinnoimien metsien hiilitaseet. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 199. 24 s. ISBN 978-951-40-2297-5. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp199.htm.

Yhteystiedot

Aleksi Lehtonen, Metsäntutkimuslaitos, Vantaa, PL 18, 01301 Vantaa, s-posti:aleksi.lehtonen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hankkeet: Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi, Valtakunnan metsien inventointi 10 (VMI10)

Taitto: Anne Siika

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle