Metlan työraportteja 196

METSO-ohjelman sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten seuranta

Tekijät: Leskinen, Leena A. & Rantala, Mirja
Sivuja: 25

Tiivistelmä

METSOn sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia kartoitettiin metsä- ja ympäristöalan ammattilaisille suunnatulla tiiviillä sähköpostikyselyllä. Vaikka kysely koettiin aiheeltaan vieraana, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten seurantaa ei kuitenkaan tyrmätty. Vastaajat totesivat, ettei vielä ole mitään vaikutuksia havaittavissa. Vastaajat jaettiin edustamansa organisaation mukaan neljään ryhmään; metsäkeskus, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Metsähallitus ja metsänhoitoyhdistys (Mhy).

Ylivoimaisesti vaikuttavimpina toimenpiteinä pidettiin metsänomistajien neuvontaa ja metsäammattilaisten koulutusta, luonnonarvojen tukea sekä suojeluverkoston kehittämistä. METSO:n uskottiin välittäneen onnistuneesti ekologista tietoutta metsänomistajille ja suojelusopimuksien toteutus koettiin joustavaksi. Vastaajat kokivat metsänomistajien pääosin suhtautuvan METSO-ohjelmaan positiivisesti ja korostivat vapaaehtoisuuden tärkeyttä ohjelman onnistumisen kannalta.

Ongelmalliseksi METSO:n toteuttamisen kannalta nähtiin resurssipula. Sopimusmäärärahoihin ja ELY-keskuksiin tarvittaisiin lisäresursseja. Lisäksi METSOa voisi kehittää lisäämällä kestävän metsätalouden rahotuslain (kemera) mukaista rahoitusta luonnonhoitohankkeisiin ja METSO-ohjelmaan. Viestintää ja määräaikaisuutta olisi kehitettävä. Viranomainen voisi kohdentaa neuvontaa sellaisille toimijoille, joiden valmistelemia METSO-hakemuksia hylätään eniten.

Asiasanat

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, METSO-ohjelma, METSO-seuranta

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Leskinen, Leena A. & Rantala, Mirja. 2011. METSO-ohjelman sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten seuranta. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 196. 25 s. ISBN 978-951-40-2293-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp196.htm.

Yhteystiedot

Mirja Rantala, Metsäntutkimuslaitos,
Yliopistokatu 6, 80101 JOENSUU.
Sähköposti mirja.rantala@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2016) seuranta ja vaikutukset

Taitto: Leena Karvinen

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle