Metlan työraportteja 194

Lapin matkailun sopeutuminen ilmastonmuutokseen – Clim-ATIC -hankkeen työraportti

Sivuja: 55

Tiivistelmä

Lapin matkailun sopeutuminen ilmastonmuutokseen -raportissa selvitetään, kuinka matkailualalla ote-taan huomioon ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen ja kuinka matkailuyrittäjät kokevat ilmaston-muutoksen ja siihen sopeutumisen. Tämä raportti on osa kansainvälistä Clim-ATIC -hanketta (2008–2011), jonka tehtävänä on edistää pohjoisen Euroopan pienten yhteisöjen sopeutumista ilmastonmuu-tokseen. Tutkimusraportin aineiston muodostavat eri aluetasojen matkailustrategiat Suomessa ja Lapis-sa, matkailuyrittäjille tehdyt kyselyt ja Levin ja Ylläksen ilmastonmuutostyöpajojen ryhmätöiden koos-teet.

Lapin luonto nähtiin vahvuutena pyrittäessä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Sen tarjoamia mahdol-lisuuksia matkailulle ei ole vielä täysimääräisesti käytetty. Luonnossa voidaan järjestää monenlaisia aktiviteetteja ja luonto tarjoaa näyttämön kokea elämyksiä. Ilmastonmuutoksella voi olla kuitenkin arvaamattomia vaikutuksia matkailijoiden käyttäytymiseen etenkin luontomatkailussa.

Luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin luotetaan sekä viranomaispuolella että paikallisten matkailutoi-mijoiden keskuudessa. Vaikka etenkin ilmaston lämpeneminen tuo muutoksia vuodenaikoihin ja tulee vähentämään talvikautta, muutokset tapahtuvat ilmastonmuutosskenaarioiden mukaan pitkällä aikavä-lillä. Tämä antaa toimijoille aikaa sopeutua muutokseen ja sopeuttaa matkailuelinkeino toimintaympä-ristön muutoksiin. Luonnonoloissa ennustetaan etenkin äärevien sääolojen lisääntyvän, joten näihin satunnaisiin uhkiin tulee varautua riskit kartoittaen ja vaihtoehtoisia toimintatapoja miettien.

Levillä ja Ylläksellä onkin tehty ratkaisuja, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia ja ympäristötietoi-suus on yrittäjien keskuudessa lisääntynyt. Sekä Levin että Ylläksen matkailukeskuksissa ympäristötie-toisuus on konkretisoitunut myös toiminnan tasolle, sillä matkailukeskuksissa on meneillään ympäris-töön ja kestävään kehitykseen liittyviä hankkeita.

Strategioiden viestinä, ja siten myös hallinnon toiveena on, että matkailu tulee saada ympärivuotiseksi, jolloin voidaan tasoittaa sesonkivaihtelua. Myös työpajoissa ja haastatteluissa mainittiin ympärivuoti-suus ja kesäajan aktiviteetit.

Uusien ohjelmapalvelujen tuotteiden kehittely on tulevaisuuden kannalta tärkeää, jotta voidaan huomi-oida ilmastonmuutoksen seuraukset ja sopeuttaa tuotteet vallitseviin oloihin. Ensiarvoisen tärkeänä pidetään sitä, että tuotteet ovat tilanteen ja sääolojen mukaan muunneltavissa. Myös palveluiden räätä-löinti yksilöllisten tarpeiden ja erilaisten kohderyhmien mukaan on tulevaisuutta, johon tulee luoda mahdollisuudet.

Asiasanat

ilmastonmuutos, sopeutuminen, matkailu, luontomatkailu

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Kietäväinen, Asta, Tuulentie, Seija & Rovanperä, Sinikka. 2011. Lapin matkailun sopeutuminen ilmastonmuutokseen – Clim-ATIC -hankkeen työraportti. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 194. 55 s. ISBN 978-951-40-2291-3 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp194.htm.

Yhteystiedot

Asta Kietäväinen, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka,
PL 16, 96301 Rovaniemi
asta.kietavainen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Pohjois-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Metsästä hyvinvointia
Hanke: Climate Change - Adapting to The Impacts, by Communities in Northern Peripheral Regions (Clim-ATIC)

Taitto: Sinikka Tapaninen

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle