Metlan työraportteja 187

Hakkuukoneen kuljettajien näkemyksiä maisemanhoidosta

Sivuja: 27

Tiivistelmä

Hakkuukoneen kuljettajien käsityksiä maisemanhoidosta ei ole aiemmin selvitetty Suomessa. Tutkimuksen tavoitteina olivat: 1) kartoittaa hakkuukoneen kuljettajien maisemanhoitoon liittyviä asenteita ja käsityksiä, 2) selvittää maisemanhoidon mahdollisia ongelmia ja esteitä puunkorjuussa sekä 3) selvittää nykyisen maisemanhoidon koulutuksen, ohjeistuksen ja käytäntöjen toimivuutta puunkorjuussa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin postikyselyä. Kyselyyn vastasi 249 hakkuukoneen kuljettajaa. Vastauksia verrattiin soveltuvilta osin aiemmin toteutettuun leimikonsuunnittelijakyselyyn.

Hakkuukoneen kuljettajat arvostivat kauniita metsänäkymiä ja pitivät maisemanhoitoa tärkeänä. He myös uskoivat maisemanhoidon merkityksen lisääntyvän tulevaisuudessa ja maisemanhoidon tarjoavan uusia työpaikkoja. Kuitenkin heidän mielestään nykyinen metsänhoito tuottaa kauniita maisemia ja maisemanhoitoon panostetaan jo riittävästi. Hakkuukoneen kuljettajat käyttivät itse erittäin vähän aikaa maisemanhoitoon, keskimäärin 2 prosenttia päätehakkuukohteen kokonaistyöajasta.

Hakkuukoneen kuljettajat pitivät maisemanhoitoa haasteellisena johtuen vaihtelevista hakkuutilanteista ja yksilöllisistä kauneuskäsityksistä. He kokivat suurimmiksi maisemanhoidon rajoitteiksi sääolosuhteista ja maastosta johtuvat haasteelliset korjuuolosuhteet sekä vaikeuden löytää sopivia säästöpuita. Sen sijaan käytössä oleva korjuuteknologia, ohjelmistot ja järjestelmät eivät rajoittaneet maisemanhoitoa. Myös kiire sekä maiseman ja puuntuotannon yhteensovittaminen asettivat haasteita maisemanhoidolle. Hakkuukoneen kuljettajien mielestä metsäammattilaisten asenteet eivät juuri rajoita maisemanhoitoa, mutta sen sijaan metsänomistajien asenteiden katsottiin vaikeuttavan maiseman huomioon ottamista. Metsänomistajat myös esittivät melko harvoin hakkuukoneen kuljettajille maisemanhoitoon liittyviä toiveita (12 prosentilla päätehakkuukohteista).

Hakkuukoneen kuljettajien mielestä päätehakkuun laatuun vaikuttavat samat maisemaominaisuudet kuin mitä metsänhoidon ohjeistuksissakin korostetaan, kuten leimikon muoto ja rajaus, suojavyöhykkeet sekä säästöpuiden sijoittelu ja laatu. Säästöpuiden määrää ei pidetty niin tärkeänä kuin niiden sijoittelua ja laatua. Hakkuukoneen kuljettajat pitivät omaa maisemanhoidon osaamistaan melko hyvänä, mutta olivat myös melko valmiita kehittämään sitä. Maisemanhoidon esimerkki- ja mallikohteet näyttäisivät olevan hyvä tapa antaa maisemanhoitotietoa hakkuukoneen kuljettajille. Osa heistä toivoi myös lisää maisemanhoidon täydennyskoulutusta.

Hakkuukoneen kuljettajien ja leimikonsuunnittelijoiden näkemykset olivat varsin samansuuntaiset, mutta oma työ ja vaikutusmahdollisuudet heijastuivat vastauksissa. Hakkuukoneen kuljettajien vastauksissa korostui vaikeus löytää sopivia säästöpuita hakkuualoilta. Säästöpuiden ennakkomerkinnällä saatettaisiin saavuttaa maisemallisesti nykyistä parempi lopputulos.

Asiasanat

puunkorjuu,maisemanhoito,hakkuukoneen kuljettaja,leimikonsuunnittelu,kyselytutkimus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Silvennoinen, Harri, Karjalainen, Eeva & Tyrväinen, Liisa. 2011. Hakkuukoneen kuljettajien näkemyksiä maisemanhoidosta. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 187. 27 s. ISBN 978-951-40-2280-7. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp187.htm.

Yhteystiedot

Eeva Karjalainen, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti eeva.karjalainen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle