Metlan työraportteja 185

Metsäpuiden siementuotannon tulevaisuus - organisaatiorakenne ja julkinen rahoitus

Tekijät: Niemi, Karoliina
Sivuja: 62

Tiivistelmä

Metsäpuiden siementuotannon uudelleen organisointi -hankkeen tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoisia toimintamalleja, joiden avulla turvataan geneettisesti ja fysiologisesti laadukkaan sekä kasvupaikan olosuhteisiin soveltuvan siemenen saatavuus metsänviljelyyn koko maassa. Vaikka selvityksen painopiste on jalostetun siemenviljelyssiemenen tuotannossa, siinä tarkastellaan koko metsäpuiden siemenhuollon kokonaisuutta, eli siementen tuottamista, hankintaa, varastointia ja myyntiä. Valittavan toimintamallin tulee toteuttaa jalostetun siemenen tuotanto ja koko siemenhuoltoketju mahdollisimman kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi. Lisäksi siementuotantoon mahdollisesti myönnettävän julkisen rahoituksen on täytettävä EU:n valtiontukea koskevat säännöt. Mallin valinnassa on otettu huomioon käynnissä olevat Metsähallituksen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion sekä metsäkeskusten organisaatiouudistukset.

Siementuotannon harjoittaminen liiketaloudellisesti kannattavana liiketoimintana edellyttää julkista rahoitusta. Yhteiskunnallisen merkityksensä ja luonnolliseen monopoliin rinnastettavan luonteensa vuoksi metsäpuiden siementuotannon on selvityksessä katsottu rinnastuvan EU:n valtiontukisääntöjen mukaiseksi yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyväksi toiminnaksi eli SGEI-palveluksi.

Siementuotannon järjestäminen SGEI-palveluna tarkoittaa sitä, että siemenviljelyksen perustavalle organisaatiolle annetaan julkisen palvelun velvoite, ja kyseinen organisaatio saa palvelun tuottamisesta korvauksen. Myös Pohjois-Suomen metsäpuiden siementen varmuusvarastointi voidaan todennäköisesti luokitella SGEI-palveluksi.

Siementuotannon luonnolliseen monopoliin rinnastettava luonne vaikuttaa tuottajaorganisaatioiden määrään. Nykyisessä hajautetussa mallissa siemenhuollon riskit jakaantuvat usealle eri toimijalle. Siementuotannon pieni volyymi ei kuitenkaan tue usean pienen yksikön toiminnan jatkamista. Siemenhuollon kokonaisuuden kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen edellyttävät päinvastoin yksittäisten toimijoiden volyymin nostamista. Tähän suuntaan olisi mahdollista edetä, jos Tapion siementuotanto ja -kauppa sulautettaisiin osaksi metsäkeskusten vastaavaa liiketoimintaa (liiketoimintayksik-kö/yhtiöittäminen). Tällöin syntyisi kaksi lähes koko maan siementuotannon kattavaa toimijaa, eli Suomen metsäkeskus ja Metsähallituksen Siemen Forelia Oy. Tuotannon kehittäminen rationaalisen toiminnan kannalta riittävän suurena yksikkönä on mahdollista keskittämällä toiminta yhteen tai korkeintaan edellä esitettyyn kahteen organisaatioon. Yhden yhtiön malli olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa lainsäädännöllä perustettavana ja valtion kokonaan omistamana erityistehtäväyhtiönä. Perusteena erityistehtävää hoitavan yhtiön perustamiselle on siementuotannon yhteiskunnallinen merkitys ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen. Maa- ja metsätalousministeriöllä on erityinen vastuu tämän yhteiskunnallisen palvelutehtävän toimivuudesta.

Asiasanat

metsäpuut, siementuotanto, siemenviljelykset,, uudelleen organisointi, julkinen rahoitus, SGEI-palvelu

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Niemi, Karoliina. 2010. Metsäpuiden siementuotannon tulevaisuus - organisaatiorakenne ja julkinen rahoitus. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 185. 62 s. ISBN 978-951-40-2277-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp185.htm.

Yhteystiedot

Matti Haapanen, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa,
Sähköposti: matti.haapanen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Metsäpuiden siementuotannon uudelleen organisointi

Karoliina Niemi. Sähköposti: karniemi@hotmail.fi


Taitto: Anne Siika

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle