Metlan työraportteja 182

Efterfrågan på rekreation i kustområdet

Sivuja: 92

Tiivistelmä

Syftet med undersökningen var att utreda både mängden och kvaliteten av den rekreation som riktar sig till kustområdena och skärgården samt att uppskatta hur efterfrågan på rekreation utvecklas i framtiden. I undersökningen utreddes hur kustinvånarnas efterfrågan på rekreation riktar sig speciellt till havsstrandsområden och skärgården. För det andra var syftet med undersökningen att producera information speciellt med tanke på de frågor som är ställda i Finlands nationella kuststrategi om tillräckligheten av rekreationsmöjligheter, d.v.s. om man upplever att både mängden och kvaliteten av rekreationstjänsterna är tillräcklig (t.ex. båtplatser och strandtjänster), om havsstrandsområdena är tillgängliga och om rekreationsmiljön vid havsstrandsområdena är av god kvalitet. I undersökningen utreddes även om det finns eventuella konflikter mellan lokalbefolkningens rekreationsanvändning och naturturismen, och vilka problemen är? Undersökningen riktades till sådana kustområden var det förekommer tryck från befolkningstillväxten och tät fritidsbebyggelse, och var man kan anta att efterfrågan på rekreationsanvändningen ökar.

Som forskningsmetod användes befolkningsundersökning. Som representanter för befolkningen i kustområdena utvaldes 5000 personer från Hangö och Ekenäs samt från kommuner i Åbo- och Vasatrakten. Allt som allt erhölls 1414 svar och svarsprocenten var 28. I undersökningen använde man sig av en webbenkät och en med den kombinerad postenkät. Statistikcentralen ansvarade för materialinsamlingen.

År 2008 hade 96 procent av kustbefolkningen idkat friluftsliv under de senast gångna 12 månaderna. Simning, båtliv, fiske och vistelse på strand var de viktigaste friluftsintressen som är förknippade med kustens och skärgårdens vattenområden och stränder. Nästan alla invånare i kustområdet idkade friluftsliv nära hemmet, och ungefär hälften av alla de gånger som de idkade friluftsliv i närområdet riktades dessa till havsstrandsområden. Tre fjärdedelar av kustinvånarna utnyttjade kustens närhet genom att simma i naturvatten eller utnyttjade av annan orsak strandområden för rekreation. Ungefär hälften av kustinvånarna idkade båtliv. Vistelse på sommarstuga var även mycket populärt och två femtedelar hade egen stuga eller regelbunden nyttjanderätt till fritidshus. Över hälften av dessa stugor var belägna vid havsstrand. Beträffande de flesta rekreationstjänsterna var befolkningen mest nöjd i Hangö- och Ekenästrakten och minst nöjd i Vasatrakten. Tillträde till strand från fastlandet upplevdes som ett problem främst av befolkningen i Åbotrakten och minst av befolkningen i Vasatrakten. Faktorer som hindrar eller försvårar landstigning för båtförare konstaterades mest i Hangö- och Ekenästrakten, och minst i Vasatrakten. Allt som allt kan man konstatera att invånarna i kustområdet upplevde havsstrandsområdena, skärgården och havsområdena i sig själva som mycket viktiga rekreationsmiljöer.

Asiasanat

rekreation i naturen, kusten, skärgården, idka friluftsliv, friluftslivsundersökning

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Neuvonen, Marjo, Sievänen, Tuija & Korhonen, Katri. 2010. Efterfrågan på rekreation i kustområdet. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 182. 92 s. ISBN 978-951-40-2273-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp182.htm.

Yhteystiedot

Marjo Neuvonen, Skogsforskningsinstitutet, Vanda,
PB 18, 01301 Vanda,
tfn 010 211 2234,
e-post: marjo.neuvonen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Luonnon virkistyskäytön seuranta ja arviointi

Tuija Sievänen, Skogsforskningsinstitutet, Vanda, PB 18, 01301 Vanda,
tfn 010 211 2246, e-post: tuija.sievanen@metla.fi

Katri Korhonen, e-post: katriko@cc.joensuu.fi

Layout: Anne Siika

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle