Metlan työraportteja 176

Eri- ja tasarakenteiskasvatuksen vertailua Pohjoismaissa

Tekijät: Lähde, Erkki, Laiho, Olavi & Pukkala, Timo
Sivuja: 22

Tiivistelmä

Kuusikymmentä vuotta sitten julkaistun Harsintajulkilausuman seurauksena Suomessa lopetettiin metsien perinteinen erirakenteisena kasvatus. Samalla estettiin vaihtoehtoisten kasvatusmenetelmien tutkiminen ja kehittäminen. Samankaltainen kehitys on tapahtunut myös Ruotsissa ja Norjassa. Inventointitietojen mukaan metsät ovat kuitenkin näissä maissa olleet viime vuosisadan alkupuoliskolla lähes yksinomaan erirakenteisia. Viimeisen 30 vuoden aikana perustetut eri menetelmien rinnakkaiset vertailukokeet ovat lisäksi osoittaneet, että erirakenteiset metsät kasvavat vähintään yhtä hyvin, usein jopa paremmin kuin nykykäytännön tasarakenteiset puustot. Valtakunnallisesti edustavat ja kattavat inventointiaineistot (VMI) Suomessa ovat vahvistaneet nämä kenttäkokeiden tulokset. Kenttäkokeista ja VMI-aineistoista johdetut mallit ja niillä tehdyt laskelmat ovat osoittaneet erirakenteisten metsien taloustulosten olevan yleensä parempia kuin tasarakenteisten.

Vanhoista jo 1900-luvun alkupuolella ilman vertailualoja perustetuista mutta pitkähkön aikaa seuratuista koealoista on kuitenkin saatu osittain toisenlaisia tuloksia. Niistä vasta äskettäin lasketut taloudelliset arviot poikkeavat edellä kerrotuista tuloksista. Ristiriita on kuitenkin vain näennäinen, sillä suurta osaa vanhoista harvalukuisista koealoista oli eri vaiheissa käsitelty erirakenteiskasvatuksesta poikkeavilla tavoilla. Lisäksi niiden tuotosta on verrattu myöhemmin edullisemmissa oloissa kasvaneisiin ja vain onnistuneesti käsiteltyihin tasarakenteisen metsän mittaustietoihin. Kun tarkasteltavaksi otetaan vanhoista koealoista erikseen erirakenteiskasvatusta vastaavien koealojen kasvu, tulos on samanlainen kuin uusista kokeista on saatu. Mitä korkeampaa korkoa metsätaloudessa edellytetään sitä selvemmin erirakenteiskasvatus on kannattavampaa. Jos tasarakenteiskasvatuksessa toimittaisiin taloudellisesti optimaalisesti eli käytettäisiin yksinomaan luontaista uudistamista ja yläharvennusta, sen taloudellinen tulos paranisi huomattavasti ja lähenisi erirakenteiskasvatuksen tasoa.

Asiasanat

kannattavuus, rakenne, tuotos, tuotto, uudistuminen

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Lähde, Erkki, Laiho, Olavi & Pukkala, Timo. 2010. Eri- ja tasarakenteiskasvatuksen vertailua Pohjoismaissa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 176. 22 s. ISBN 978-951-40-2258-6 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp176.htm.

Yhteystiedot

Erkki Lähde, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti erkki.lahde@metla.fi

Muut tiedot

Yksiköt: Etelä-Suomen alueyksikkö, Länsi-Suomen alueyksikkö
Hanke: Poiminta- ja pienaukkohakkuun käytön mahdollisuudet sekä vaikutukset puuntuotantoon ja metsikön kasvatuksen kannattavuuteen

Taitto: Maija Heino

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle