Metlan työraportteja 175

Enontekiön erityisyys paikallisten ja loma-asukkaiden silmin

Tekijät: Rantala, Outi & Tuulentie, Seija (toim.)
Sivuja: 70

Tiivistelmä

Enontekiön erityisyys paikallisten ja loma-asukkaiden silmin -tutkimuksen tavoitteena on avata loma-asumista ilmiönä Enontekiöllä ja tuoda esille uusia, alueella toimivien ja asuvien henkilöiden elämismaailmasta kumpuavia näkökulmia kunnan kehittämiseen. Lapin yliopiston matkailututkimuksen opiskelijat haastattelivat talven 2010 aikana Enontekiön loma-asukkaita ja paikallisia. Tutkimus koostuu haastatteluiden pohjalta toteutetuista kolmesta kandidaatintutkielmasta.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa syvennytään Enontekiön erityisyyden rakentumiseen. Merkittävimpinä paikan erityisyyttä korostavina tekijöinä esiin nousevat rauhaa ja harrastusmahdollisuuksia tarjoava luonto, syrjäinen sijainti ja matkailun kehittyminen. Toisessa osatutkimuksessa tarkastellaan Kilpisjärven palveluiden käyttöä. Palvelutarjontaa leimaava niukkuus määrittyy paikallisten ja loma-asukkaiden voimaantumisen keinona. Palvelutarjonnan lisäämisen ja niukkuuden tarjoaman erityisyyden välillä vallitsee vahva jännite. Kolmannessa osatutkimuksessa kohteena ovat Enontekiön yhteisöllisyys ja vieraanvaraisuus, joihin kasvava matkailu tuo muutoksia. Pienyhteisöjen kirjon laajetessa voidaan yhteisöllisyyttä pyrkiä vahvistamaan yhteisistä toimintasäännöistä sopimalla.

Paikallisten luontoarvojen ja erityisyyden säilyttäminen sekä markkinointi niitä arvostaville matkailijaryhmille vaativat pitkäjänteisyyttä. Loma-asukkaiden mukaantulo paikallisiin yhteisöihin voi auttaa kehitystyössä. Vapaa-ajan asukkaiden ja paikallisten puheissa rakentuva Enontekiö näyttäytyy moniulotteisena elinympäristönä ja haasteellisena kehityskohteena, joka ansaitsee jatkossa osakseen niin eri asukasryhmien, kunnan kehittäjien kuin tutkijoiden huomion.

Asiasanat

matkailu, loma-asuminen, paikka, palvelu, yhteisö, Enontekiö

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Rantala, Outi & Tuulentie, Seija (toim.). 2010. Enontekiön erityisyys paikallisten ja loma-asukkaiden silmin. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 175. 70 s. ISBN 978-951-40-2257-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp175.htm.

Yhteystiedot

Outi Rantala,
Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
PL 122, 96101 Rovaniemi,
Sähköposti outi.rantala@ulapland.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Pohjois-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Metsästä hyvinvointia
Hanke: Matkailun ja virkistyskäytön merkitys maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä

Taitto: Sirkka Tapaninen

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle