Metlan työraportteja 169

Paikallistason matkailu- ja metsäohjelmien hyödynnettävyys – kokemuksia Kolin alueelta Pohjois-Karjalasta

Tekijät: Kärkkäinen, Leena, Nuutinen, Tuula & Hamunen, Heikki
Sivuja: 33

Tiivistelmä

Raportissa selvitetään Kolin Master Planin ja Kolin ja Hattusaaren paikallisen metsäohjelman vaikutuspiirissä olevien ihmisten kokemuksia ja näkemykisiä näiden kehittämisohjelmien tarpeellisuudesta, hyväksyttävyydestä ja hyödyntämisestä. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla. Haastatteluihin saatujen vastausten perusteella pyrittiin ymmärtämään ja sitä kautta kehittämään ohjelmien valmisteluprosesseja. Suurin osa vastaajista piti molempien ohjelmien laatimista tarpeellisena Kolin alueelle. Master Planin ja paikallisen metsäohjelman valmisteluvaiheita pidettiin tärkeinä ja ohjelmissa määritellyt tavoitteet alueen kehittämisestä vastasivat hyvin haastateltujen näkemyksiä. Tärkeimpinä asioina pidettiin alueen peruspalveluiden ylläpitoa ja alueen asukkaiden toimeentulon turvaamista. Ohjelmien tavoitteiden määrittelyssä oli onnistuttu hyvin; monet vastaajat uskoivat, että suurin osa Master Planissa ja paikallisessa metsäohjelmassa mainituista tavoitteista toteutetaan tulevaisuudessa. Joidenkin vastaajien mielestä Master Planin olisi pitänyt olla nykyistä kokonaisvaltasempi suunnitelma, jossa on otettu paremmin huomioon esimerkiksi luontoarvot. Vastausten mukaan Master Plania voitaisiin hyödyntää kannustimena ja markkinointikeinona matkailijoille ja yrittäjille. Sen avulla voitaisiin lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Ohjelman pitäisi edistää myös maankäytön suunnittelua. Paikallisen metsäohjelman arvioitiin edistävän metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamista. Sen avulla voidaan aktivoida paikallisen toimijoita totetuttamaan ohjelmaan kirjattuja tavoitteita ja sitä voidaan käyttää perusteludokumenttina toteutettaessa näitä tavoitteita. Molempia dokumentteja katsottiin voitavan hyödyntää haettaessa rahoitusta niissä mainittuihin paikallistason hankkeisiin. Ohjelmien laatimisesta saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää laadittaessa muita vastaavia ohjelmia ja ohjelmaraportteja taustalla muita suunnitelmia laadittaessa.Tärkeimpinä toimenpiteiden toteuttajina pidettiin Master Planin osalta alueelle jo olevia suuria toimijoita (Lieksan kaupunki, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Metsähallitus) ja paikallisen metsäohjelman osalta metsänomistajia ja metsäorganisaatioita.

Asiasanat

Master Plan, metsäohjelma, metsäsuunittelu

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Kärkkäinen, Leena, Nuutinen, Tuula & Hamunen, Heikki. 2010. Paikallistason matkailu- ja metsäohjelmien hyödynnettävyys – kokemuksia Kolin alueelta Pohjois-Karjalasta. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 169. 33 s. ISBN 978-951-40-2249-4 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp169.htm.

Yhteystiedot

Leena Kärkkäinen, Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti leena.karkkainen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle