Metlan työraportteja 165

Maiseman huomioon ottaminen metsätaloudessa

Sivuja: 74

Tiivistelmä

Selvityksen tavoitteena on kuvata kuinka maisema-arvoja tuotetaan metsätalouden ja metsänkäsittelyn prosesseissa sekä antaa kehittämisehdotuksia siitä kuinka maisema voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon metsätaloudessa. Selvitys koskee metsätalouskäytössä olevia alueita.

Selvityksessä tarkastellaan metsämaiseman roolia lainsäädännössä, kaavoituksessa, ryhmäsertifioinnissa ja metsäohjelmissa. Raportissa kuvataan miten maisema otetaan huomioon metsänhoidon suosituksissa ja ohjeistossa, metsä- ja leimikonsuunnittelussa, puunkorjuussa sekä puunkorjuun laadun arvioinnissa. Selvityksessä tarkastellaan maisemanhoidon kustannuksia, maisemaan liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä sekä maisemanhoidon koulutusta metsäsektorilla. Lisäksi annetaan esimerkkejä maisemasuunnittelun ja -hoidon käytännöistä muissa maissa. Maisema- ja virkistysarvojen määrittämisessä metsän käyttäjien näkemykset ovat tärkeitä, ja siksi selvityksessä kootaan tietoa metsämaisema-arvostustutkimusten tuloksista sekä metsänomistajien suhtautumisesta maisemanhoitoon. Lisäksi tarkastellaan menetelmiä, joilla maisema-arvot voidaan liittää metsäsuunnitteluun. Lopuksi esitetään tutkimus- ja kehittämisehdotuksia siitä miten maisemanhoitoa voitaisiin edistää ja metsämaiseman laatua parantaa.

Asiasanat

maisema, maisemanhoito, metsätalous, lainsäädäntö, kaavoitus, maisema-arvostukset, metsäsuunnittelu, leimikonsuunnittelu, puunkorjuu

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Karjalainen, Eeva, Mäkinen, Kirsi, Tyrväinen, Liisa, Silvennoinen, Harri & Store, Ron. 2010. Maiseman huomioon ottaminen metsätaloudessa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 165. 74 s. ISBN 978-951-40-2244-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp165.htm.

Yhteystiedot

Eeva Karjalainen, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa, eeva.karjalainen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Metsästä hyvinvointia
Hanke: Metsätaloustoimenpiteiden maisema- ja virkistyskäyttövaikutukset

Taitto: Anne Siika

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle