Metlan työraportteja 158

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (TUK) -tutkimusohjelman loppuraportti

Sivuja: 122

Tiivistelmä

Suomi on ollut aktiivinen metsien monimuotoisuuden turvaamisessa jo pitkään. Kansainvälisiä sitoumuksiaan monimuotoisuuden turvaamisessa Suomi toteuttaa mm. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) kautta. Keskeinen lähtökohta Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset -tutkimusohjelman perustamiselle ovat olleet METSO- ohjelmaan liittyvät tutkimustarpeet ja MMM:n Metlalle toimeksiantama METSO- ohjelman ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten seuranta.

Monimuotoisuuden turvaamisessa on otettava huomioon toteutuskeinojen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset metsäsektoriin ja koko yhteiskuntaan. Tutkimusohjelman tavoitteena on siten ollut tuottaa tietoa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteista. Keskeisiä teemoja ovat olleet: monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinot ja hyväksyttävyys, ekosysteemilähestymistapa, kansalaisten suojelulle antama kannatus ja maksuhalukkuus, metsien suojelun merkitys maaseudun elinvoimaisuudelle, vaikutukset metsäsektoriin ja kansantalouteen sekä monimuotoisuuden ottaminen huomioon metsäsuunnittelussa. Tässä raportissa esitetään ohjelman tuloksia eri teema-alueilta kirjoitetuissa tutkimustiivistelmissä.

Ohjelmassa tehtyjen kyselytutkimusten perusteella valtaosa suomalaisista kannatti eteläisen Suomen metsien suojelun lisäämistä, mieluiten käyttämällä vapaaehtoisia sopimuksia ja neuvontaa. Myös metsänomistajille vapaaehtoisuus ja määräaikaisuus olivat tärkeitä METSO- ohjelman toteutuksessa. Erittäin tärkeää oli myös mahdollisuus säilyttää kohteen omistusoikeus ja määräysvalta. Käytännön kokemukset METSO- ohjelman toteutuksessa ovat osoittaneet, että käytössä on hyvä olla nykyisen mukaisesti sekä määräaikaisia että pysyviä keinoja, joista voidaan kohteen luonnonarvot ja metsänomistajan tavoitteet huomioon ottaen löytää sopiva vaihtoehto. Tämän löytämiseksi ohjelmassa on tuotettu myös päätöstukityökalu monitavoitteista tilakohtaista metsäsuunnittelua varten. METSO- ohjelman 2008–2016 hehtaaritavoitteita vastaavan Etelä-Suomen metsien lisäsuojelun vaikutukset puumarkkinoihin, metsäsektoriin ja kansantalouteen jäävät suhteellisen pieniksi, vaikka paikalliset vaikutukset voivat olla merkittäviä. Paikallistasolla aiheutuvia taloudellisia menetyksiä voidaan osin korvata luonto- tai matkailuyrittäjyydellä, vaikka näiden merkitys korvaavina tulolähteinä on melko pieni. Toisaalta suojelualueilla on myös monitahoinen sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys lähialueelleen.

Asiasanat

metsien monimuotoisuuden turvaaminen, ohjauskeinot, METSO-ohjelma, monitavoitteinen metsäsuunnittelu, maaseudun elinvoimaisuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Koskela, Terhi, Hänninen, Riitta & Ovaskainen, Ville (toim.). 2010. Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (TUK) -tutkimusohjelman loppuraportti. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 158. 122 s. ISBN 978-951-40-2236-4 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp158.htm.

Yhteystiedot

Riitta Hänninen, Metsäntutkimuslaitos, Etelä-Suomen alueyksikkö,
PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti riitta.hanninen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset
Hanke:

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    09.10.2015 11:10 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle