Metlan työraportteja 155

Venäjän tullipolitiikan vaikutuksista Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan

Tekijät: Jutila, Lasse, Karvinen, Sari, Leinonen, Timo & Välkky, Elina
Sivuja: 32

Tiivistelmä

Tässä katsauksessa tarkastellaan Venäjän metsäsektoriin liittyvien tullipoliittisten toimenpiteiden vaikutusta Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan vuosina 2002–2009. Venäjän metsäpolitiikan tavoitteena on monipuolistaa metsäteollisuuden tuotantoa ja modernisoida maan metsäsektoria. Venäjän poliittinen johto on arvioinut raakapuun kiihtyvän maastaviennin olevan tämän tavoitteen vastaista. Venäjä onkin pyrkinyt tekemään raakapuun viennin kannattamattomaksi asettamalla raakapuulle asteittain kohoavat vientitullit. Vientitullien oli määrä kohota vuoden 2009 alussa 50 euroon kuutiometriltä lähes kaikkien puutavaralajien osalta. Venäjän hallitus on vuoden loppuun ajoittuvilla päätöksillään lykännyt jo kaksi kertaa vientitullien korotusta vuodella eteenpäin. Viimeisin lykkäyspäätös tehtiin vuoden 2009 lopussa ja sillä vientitullien korotus siirrettiin alkavaksi vuoden 2011 alusta alkaen. Venäjän viranomaiset ovat myös muilla toimillaan pyrkineet rajoittamaan puun vientiä. Puun vientiä haittaavia toimenpiteitä ovat olleet muun muassa puutavaran tulliselvityspaikkojen vähentäminen, vaikeudet kasvinterveystodistusten saannissa sekä puutavaran läpimitan mukainen lajitteluvaatimus.

Toisaalta Venäjän tavoitetta saada investointeja metsäteollisuuteen tuetaan maahan tuotavien investointihyödykkeiden edullisella tullikohtelulla. Suomalaiset metsäteollisuuden laitetoimittajat ovat kasvattaneet toimituksiaan Venäjälle, ja metsäteollisuuden laitetoimitusten vuotuinen arvo on kasvanut kymmeniin miljooniin euroihin. Metsäteollisuuden käyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet ovat pääosin tullittomia Venäjällä. Metsäkoneissa Venäjän tuontitullitaso vaihtelee viidestä (hakkuukoneet) 25 prosenttiin (kuormatraktorit) sen mukaan onko laitteilla vastaavaa kotimaista tuotantoa, jota halutaan suojata.

Muutamien keskeisten tuoteryhmien kaupan kehityksen tarkastelu osoittaa, että pyöreän puun tuonnin (tullinimike 4403) vähenemisen kanssa samanaikaisesti on kasvanut hakkeen, purun ym. puupohjaisten tuotteiden (tullinimike 4401) tuonti. Vuoden 2009 alusta alkaen muiden puupohjaisten puuraaka-aineiden (4401) tuonnin määrä kasvoi ensimmäistä kertaa suuremmaksi kuin pyöreän puun (4403) tuonti. Viennissä sekä metsäteollisuustuotteiden (paperi, puuovet ja -ikkunat, puutalot) että puunkorjuun ja metsäteollisuuden koneiden ja laitteiden vienti kasvoi aina vuoden 2008 lopun talouden taantumaan saakka.

Asiasanat

massa- ja paperiteollisuus, puutuoteteollisuus, puukauppa, ulkomaankauppa, tuonti, vienti, vientirajoitukset, Venäjä

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Jutila, Lasse, Karvinen, Sari, Leinonen, Timo & Välkky, Elina. 2010. Venäjän tullipolitiikan vaikutuksista Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 155. 32 s. ISBN 978-951-40-2231-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp155.htm.

Yhteystiedot

Elina Välkky, Metsäntutkimuslaitos, PL 68, 80101 Joensuu.
Sähköposti elina.valkky@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle