Metlan työraportteja 150

Kantojen korjuun tuottavuus

Tekijät: Laitila, Juha
Sivuja: 29

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kantojen noston ja pilkonnan tuottavuus kaivukonealustaisella korjuukalustolla ja metsäkonepohjaisella korjuukalustolla. Samalla selvitettiin maanmuokkauksen ajanmenekki nostotyön yhteydessä. Lisäksi selvitettiin kantojen metsäkuljetuksen tuottavuus ja siihen vaikuttavat tekijät. Aikatutkimusten pohjalta laadittiin työvaiheittaiset ajanmenekkimallit sekä kantojen nostolle eri menetelmillä että kantojen metsäkuljetukselle. Kantojen noston tuottavuustutkimuksessa oli mukana kaivukoneeseen asennettava kantoharvesteri, kantohara sekä metsätraktoriin asennettu nostolaite.

Metsätraktorialustaisella kantokorjurilla noston tehotuntituottavuus oli kuusen kannoilla 1,0–5,4 m3/h ja männyn kannoilla 1,3–3,2 m3/h, kun kantoläpimitta oli 15–55 cm. Vastaavilla kantoläpimitoilla kaivukonelustaisen Pallarin kantoharvesterin tehotuntituottavuus oli kuusen kannoilla 1,3–16,5 m3/h ja kantoharalla 1,7–15,7 m3/h. Ilman maanmuokkausta kantojen noston tehotuntituottavuus oli Pallarin kantoharvesterilla 2,8–20,6 m3/h ja kantoharalla 3,4–18,4 m3/h. Maanmuokkauksen osuus kantojen noston tehoajanmenekistä oli hehtaarin alalla keskimäärin 1,4 tuntia kantoharalla ja 1,9 tuntia Pallarin kantoharvesterilla. Kantojen metsäkuljetuksen tehotuntituottavuus oli 10,0 m³ kantokuormakoolla 12,0–20,0 m³ tehotunnissa, kun metsäkuljetusmatka vaihteli välillä 50–500 m. Aikatutkimuksissa keskimääräinen kantokuorman koko oli 11,0 m³.

Asiasanat

Metsäenergia, kannot, kuusi, metsäkuljetus, kantokorjuri, kaivukone, kantoharvesteri, puunkorjuu

Ladattavat tiedostot

Kantojen korjuun tuottavuus (pdf, koko 3477 kb)

Bibliografiset tiedot

Laitila, Juha. 2010. Kantojen korjuun tuottavuus. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 150. 29 s. ISBN 978-951-40-2225-8. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp150.htm.

Yhteystiedot

Juha Laitila, Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, PL 68, 80101 Joensuu. Sähöposti juha.laitila@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Joensuun toimintayksikkö
Ohjelma: Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma
Hanke:

Työraportti on muokattu ”Kantomurskeen tuotannon tehokkuus ja kustannukset” raportista. Em. tutkimus tehtiin UPM Metsälle vuonna 2004 ja se oli osa Puuenergian teknologiaohjelman hanketta ”Kantopuun korjuu ja metsäpolttoaineiden prosessointi – PUUY36

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle