Metlan työraportteja 147

Kansainvälisten matkailijoiden maisema- ja ympäristöarvostukset Pohjois-Suomessa

Sivuja: 52

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin ulkomaisten matkailijoiden maisema-arvostuksia ja suhtautumista metsien käsittelyyn Pohjois-Suomessa. Vastaajia pyydettiin valokuvien avulla arvioimaan eri tavoin käsiteltyjen metsäkohteiden sopivuutta omiin luontoaktiviteetteihin Lapissa kesällä tai talvella. Arvioitavina oli 28 kesä- ja 29 talvikuvaa, jotka esittivät valtaosin tyypillisiä lappilaisia metsätalousalueiden näkymiä. Tutkimuksessa selvitettiin myös matkaan, matkakohteeseen ja ympäristöön liittyviä motiiveja ja odotuksia. Kyselyyn vastasi vuonna 2008 yhteensä 750 kansainvälistä matkailijaa eri puolilla Lappia.

Matkakohteen ominaisuuksista tärkeimmäksi nousi kauniit maisemat. Lähes yhtä tärkeitä asioita olivat siisti ympäristö sekä ystävällinen ja vieraanvarainen palvelu. Asiakkaille tärkeitä olivat mahdollisuus harrastaa liikuntaa luonnossa, kokea aitoa luontoa ja yöpyä rauhallisella luonnonläheisellä kohteella. Sen sijaan kulttuuritapahtumilla ja ostosmahdollisuuksilla oli selvästi vähemmän merkitystä.

Vastaajat suhtautuvat metsätalouden harjoittamiseen Lapissa varsin neutraalisti. Ulkomaiset matkailijat eivät suoranaisesti tarvitse ulkoiluaktiviteetteja varten luonnotilaisia metsäalueita. Tavanomaiset puustoiset ja nuoretkin talousmetsät soveltuvat matkailukäyttöön keskimäärin melko hyvin sekä kesällä että talvella. Tutkimuksessa mukana olleita luonnotilaisia kohteita arvostettiin jopa vähemmän kuin uudistuskypsiä talousmetsäkohteita. Laajat avohakkuualueet sopivat matkailukäyttöön huonoiten sekä kesällä että talvella. Säästöpuiden jättäminen uudistusalalle nykyisessä määrin ei parantanut juurikaan kohteen maisemallista arvoa. Kaikkiaan matkailijat arvioivat metsien hakkuiden vaikutusta ympäristön laatuun melko yhdenmukaisesti lähtöalueesta riippumatta.Tutkimus osoitti, että metsänäkymiä on mahdollista ryhmitellä matkailukäyttöön soveltuvuuden mukaisesti.

Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa voimakkaasti metsämaiseman laatuun. Kesällä metsien uudistaminen, erityisesti maanmuokkaus ja avohakkuut, heikentävät ympäristön laatua merkittävästi. Talvella lumi peittää alleen maisemaa rumentavat yksityiskohdat, kuten hakkuutähteet, kannot ja maanpinnan käsittelyjäljet. Tuolloin myös uudistusalueet voivat parhaimmillaan tarjota matkailijoiden toivomia kaukonäkymiä. Matkailun kehittämisessä ympärivuotiseksi on matkailuun käytettävillä metsätalousalueilla sovellettava pehmeämpiä käsittelymenetelmiä. Talousmetsien matkailukäyttöä edistetään myös kummankin osapuolen aidolla halulla ymmärtää toisen elinkeinon tarpeita ja kehittämällä talousmetsien käytön pohjaksi sopimusmalleja.

Asiasanat

maisemanhoito, luontomatkailu, maisemapreferenssit

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Tyrväinen, Liisa, Silvennoinen, Harri & Hallikainen, Ville. 2010. Kansainvälisten matkailijoiden maisema- ja ympäristöarvostukset Pohjois-Suomessa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 147. 52 s. ISBN 978-951-40-2222-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp147.htm.

Yhteystiedot

Liisa Tyrväinen, Metsäntutkimuslaitos, PL 16, 96301 Rovaniemi. Sähköposti liisa.tyrvainen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle