Metlan työraportteja 143

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle

Tekijät: Hyytiäinen, Kari, Tahvonen, Olli & Valsta, Lauri
Sivuja: 53

Tiivistelmä

Yksi osio Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Metsäntutkimuslaitoksen metsänhoidon suositusten kehittämiseksi vuonna 2005 perustetuista konsortiosta käsitteli harvennusmalleja ja kiertoaikoja. Tämä työ johti uusiin Hyvän Metsähoidon Suosituksiin, jotka julkaistiin 2006 (Metsätalouden kehittämiskeskus, Tapio 2006). Samassa yhteydessä Maa- ja metsätalousministeriö muutti myös metsäasetusta siten, että muun muassa kiertoaikoja koskevia rajoituksia lievennettiin (MMMA 528/2006). Suosituksia ja asetuksen muutosta koskevaan taustatyöhön pyydettiin mukaan metsäekonomisen tutkimuksen edustajia. Yhteistyö konkretisoitui taloudellisiksi laskelmiksi, joiden avulla pyrittiin hahmottamaan optimaalisia harvennuksia ja kiertoaikoja männylle ja kuuselle. Oheisessa raportissa kuvataan miten tämä laskentatyö tehtiin vuonna 2005 ja mitkä olivat keskeisimmät taloudellisesti optimaalisia taimimääriä, harvennuksia ja kiertoaikoja koskevat tulokset.

Asiasanat

Puuntuotannon optimointi, harvennukset, kiertoajat, Faustmann kiertoaikamalli, metsätalouden kannattavuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Hyytiäinen, Kari, Tahvonen, Olli & Valsta, Lauri. 2010. Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 143. 53 s. ISBN 978-951-40-2216-6 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp143.htm.

Yhteystiedot

Olli Tahvonen,
Metsäntutkimuslaitos PL 18, 01301 Vantaa,
olli.tahvonen@metla.fi/
Metsätieteiden laitos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto,
olli.tahvonen@helsinki.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle