Metlan työraportteja 140

Suomen ja Venäjän välisen metsäsektorin kaupan rakenne ja kehitys vuosina 1997–2007

Tekijät: Jutila, Lasse
Sivuja: 55

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan Suomen ja Venäjän välisen metsäsektorin kaupan rakennetta ja yleistä kehitystä vuosina 1997–2007 ja tarkastellaan erityisesti mahdollisia Venäjän metsäpoliittisten tavoitteiden ja toimenpiteiden heijastusvaikutuksia Suomen ja Venäjän välisessä metsäsektorin kaupassa. Tutkimuksen aluksi tarkastellaan lyhyesti molempien maiden metsäsektorin tuotannon kehitystä ja asemaa metsäsektorin maailmankaupassa 1970-luvulta alkaen keskittyen vuosien 1997–2007 kehitykseen. Omassa luvussaan luodaan lyhyt katsaus Venäjän metsäpolitiikan tarkastelujaksoa edeltäneisiin ja sen aikaisiin tavoitteisiin ja keinoihin. Suomen ja Venäjän välisen metsäsektorin kaupan rakennetta ja yleistä kehitystä vuosina 1997–2007 kuvataan Suomen tullin tilastoista poimittujen metsäteollisuuden ulkomaankauppatilastojen aineistoa analysoimalla.

Metsäsektorin kaupan nimellinen arvo Suomen ja Venäjän välillä yli kaksinkertaistui vuoden 1997 vajaasta 0,6 miljardista eurosta vuoden 2007 reiluun 1,3 miljardiin euroon. Metsäsektorin tuonti Venäjältä kasvoi arvoltaan enemmän kuin vienti. Jakson lopussa vuonna 2007 viennin arvo oli noin 628 miljoonaa euroa ja tuonnin arvo noin 694 miljoonaa euroa. Suomen metsäsektorin viennin kasvun taustalla on Venäjän voimakkaasti lisääntynyt paperinkulutus, jonka Suomen paperiteollisuus on hyödyntänyt lisäämällä vientiään näille kasvaville markkinoille. Tuonnissa raakapuun vientitullien uhka näkyi lähinnä raakapuun tuonnin kiihtymisenä vuoteen 2005 saakka. Raakapuuta tuotiin vuonna 2005 Venäjältä ennätyksellisesti noin 17 miljoonaa kuutiometriä. Vuosina 2006 ja 2007 raakapuun vientimäärät alenivat, ja vuonna 2007 tuontipuun yksikköhinta kasvoi merkittävästi vientitullien korotusten tullessa voimaan.

Asiasanat

massa- ja paperiteollisuus, puuteollisuus, puukauppa, ulkomaankauppa, tuonti, vienti, vientirajoitukset, Venäjä

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Jutila, Lasse. 2009. Suomen ja Venäjän välisen metsäsektorin kaupan rakenne ja kehitys vuosina 1997–2007. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 140. 55 s. ISBN 978-951-40-2209-8 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp140.htm.

Yhteystiedot

Timo Karjalainen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, Yliopistokatu 6, 80101 Joensuu. Timo.Karjalainen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle