Metlan työraportteja 113

Monimuotoisuuden ja metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen kuntien virkistysmetsissä ja valtion retkeilyalueilla

Sivuja: 69

Tiivistelmä

Virkistysmetsiin ja retkeilyalueisiin kohdistuu monenlaisia, osin ristiriitaisiakin odotuksia. Niiden toivotaan tarjoavan erilaisia virkistysmahdollisuuksia ulkoilijoille ja metsäeliöstölle sopivia elinympäristöjä. Samalla niiltä odotetaan usein myös taloudellista tuottoa. Taajamissa tehostunut maankäyttö ja asumisen tiivistyminen vähentävät laadukkaiden ulkoiluun soveltuvien luonnonympäristöjen määrää ja asettavat lisäpaineita olemassa olevien virkistysalueiden käytölle.

Suunnittelun ja hoidon apuvälineeksi on tuotettu melko runsaasti tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää sovitettaessa yhteen virkistys- ja retkeilyalueille asetettuja erilaisia tavoitteita. Tutkimusten tuloksia voidaan käyttää apuna metsäsuunnitteluprosessin eri vaiheissa ja hoidon apuvälineenä. Käytännön toimijoiden on kuitenkin ollut vaikea löytää uusinta tutkimustietoa yksittäisistä, eri tahoilla tehdyistä julkaisuista, joissa tulokset esitetään usein melko teoreettisessa muodossa. Tutkimus ja tietotarpeet ovat lisääntyneet, mutta alan tutkimuksia, selvityksiä ja ohjeistoja kokoavia kirjallisuuskatsauksia on tehty vain vähän. Edellisistä taajamametsiin sovellettavasta kirjallisuuskatsauksesta (Löfström 1987) on kulunut jo yli 20 vuotta ja taajamametsien hoito-oppaasta (Komulainen 1995) 14 vuotta.

Tässä kirjallisuuskatsauksessa on koottu yhteen tutkimukset ja julkaisut, joita voidaan soveltaa kuntien virkistysmetsien ja valtion retkeilualueiden suunnittelussa ja hoidossa. Tarkastelun painopisteenä on luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen mahdollisuudet alueilla, joilla virkistyskäyttö on runsasta. Kirjallisuuskatsaukseen kerättiin myös alan keskeiset tietotarpeet alan tutkijoiden ja kuntien ja Metsähallituksen metsäasiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Tämä kirjallisuuskatsaus on suunnattu kuntien ja valtion metsä-, ympäristö- ja viheralan käytännön toimijoille, alan tutkijoille ja opiskelijoille ja kaikille virkistys- ja retkeilyalueiden suunnittelusta ja hoidosta kiinnostuneille järjestöille ja henkilöille.

Asiasanat

virkistysmetsät, retkeilyalueet, monitavoitteisuus, monimuotoisuus, METSO-ohjelma

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Hamberg, Leena & Löfström, Irja. 2009. Monimuotoisuuden ja metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen kuntien virkistysmetsissä ja valtion retkeilyalueilla. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 113. 69 s. ISBN 978-951-40-2153-4 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp113.htm.

Yhteystiedot

Hamberg, Leena, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö, PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti: leena.hamberg@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle