Metlan työraportteja 109

Porolaitumien arvioinnin vaatima aika ja siihen vaikuttavat tekijät. Valtakunnan metsien inventoinnin maastokoealoilla tehdyn koetyön tuloksia

Tekijät: Mattila, Eero
Sivuja: 60

Tiivistelmä

Metsien monikäytön merkityksen lisääntyessä metsävaroista tarvitaan monipuolisempaa tietoa kuin metsänarvioinneissa on perinteisesti kerätty. Porojen talvilaitumia on arvioitu valtakunnan metsien inventointien maastokoealoilla 1970-luvulta lähtien. Metsäluonnon muutoksienkin seuraamiseksi arviointeja on katsottu tarpeelliseksi jatkaa, minkä vuoksi päätettiin tutkia laiduntiedon samanaikaisesta keruusta aiheutuvaa inventointikustannusten kasvua. Näyte kerättiin kesällä 2008 poronhoitoalueen etelä- ja keskiosista ja tulokset on esitetty tässä raportissa.

Koealoilla laidunarviointi lisäsi kokonaistyöaikaa noin 20 %. Lisäys ei ole yhtä suuri inventoinnin maastotyöajassa eikä -kustannuksissa, koska siirtymisiin kuluva aika ei kasva ja laitumia ei arvioida kaikilla maastokoealoilla. – Laidunarviointi vei koealalla keskimäärin 14,3 minuuttia. Siitä on johdettavissa, että tuhannen laidunkoealan mittaaminen vaatii 1,6–1,8 kuukauden maastotyöpanoksen, minkä kustannusvaikutus on helposti arvioitavissa. Yhtä suuren näytteen keruu jälkikäteen inventoinnin maastokoealoilta tulisi paljon kalliimmaksi.

Työaikaa mitattiin koealoilla työvaiheittain aikamenekin rakenteen selvittämiseksi. Eniten aikaa kuluu näyteruutujen arviointiin. Osasta näyteruutuja jäkälätunnukset arvioitiin kahdella menetelmällä vertailun vuoksi. Vaihtoehtona ollut RKTL:n käyttämä menetelmä sopii huonosti jäkälien peittävyyden arviointiin alueilla, joilla jäkälää on niukasti. Runsasjäkäläisillä alueilla se taas vaatii enemmän aikaa kuin Metlan käyttämä menetelmä. Uutta menetelmää olisi kehitettävä käytössä olevien menetelmien hyvät ominaisuudet säilyttäen samalla kuitenkin pitäen mielessä sekä tehokkuuden että käytännöllisyyden vaatimukset.

Asiasanat

Metsän monikäyttö, porolaidun, laidunarvionti, valtakunnan metsien inventointi, integroitu tiedonkeruu, aikatutkimus, kustannustehokkuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Mattila, Eero. 2009. Porolaitumien arvioinnin vaatima aika ja siihen vaikuttavat tekijät. Valtakunnan metsien inventoinnin maastokoealoilla tehdyn koetyön tuloksia. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 109. 60 s. ISBN 978-951-40-2148-0 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp109.htm.

Yhteystiedot

Eero Mattila, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimintayksikkö, Pl 16, 96301 Rovaniemi. Sähköposti eero.mattila@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle