Metlan työraportteja 106

Kansallispuisto kunnan matkailukohteena: paikkakunnan avainhenkilöiden näkemys kolmen eri kansallispuiston merkityksestä lähialueelle

Tekijät: Petäjistö, Leena & Selby, Ashley
Sivuja: 46

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan kolmen Etelä-Suomessa sijaitsevan kansallispuiston sijainti- ja lähikuntien päättäjien ja viranomaisten – ”avainhenkilöiden” – näkemyksiä kansallispuiston merkityksestä alueen elinkeinoelämään. Sähköisenä kirjekyselynä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin myös kansallispuistomatkailua edistävien toimenpiteiden priorisointia kansallispuistojen lähi- ja sijaintikunnissa. Tutkimuksen kansallispuistot olivat Linnansaaren, Seitsemisen ja Repoveden kansallispuistot. Kansallispuistot poikkeavat toisistaan sekä perustamisajankohdan että ympäröivien kuntien toimialarakenteiden suhteen.

Kuntien ”avainhenkilöt” suhtautuvat kansallispuistoihin myönteisesti, mutta arvioivat kansallispuistomatkailun työllistävät vaikutukset ja muut matkailun tuottamat taloudelliset hyödyt suhteellisen vähäisiksi. Taloudelliset hyödyt eivät olleet yhdenkään kansallispuiston kohdalla kovinkaan merkittäviä. Toisaalta kansallispuistoilla uskotaan olevan suuri merkitys kunnan tunnettuuden ja imagon kannalta kuten myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Avainhenkilöiden mielestä kunnan tulisi erilaisin toimenpitein edistää ja kehittää kansallispuistomatkailua.

Yleisestä myönteisestä suhtautumisesta huolimatta avainhenkilöiden näkemykset kehittämistarpeista ja -keinoista poikkesivat toisistaan eri alueilla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kansallispuiston merkitys matkailulle ja yrittäjyydelle nähdään erityisen tärkeänä siellä, missä matkailulla on muutoinkin suuri merkitys. Tulosten perusteella on myös nähtävissä, että matkailun kehittyminen jollakin alueella ei tapahdu kovin nopeasti. Uusien mahdollisuuksien havaitseminen vie oman aikansa. Se vaatii päätöksentekijöiden, asukkaiden ja yrittäjien asenteiden muutosta. Linnansaaren kansallispuiston alueella, jossa matkailulla on muutoinkin tärkeä merkitys, avainhenkilöt pitivät kansallispuistomatkailun kehittämistä erilaisin toimenpitein muita alueita useammin tärkeänä. Tämä osoittaa, että Linnansaaren alueella on konkreettisesti havaittu matkailun ja myös kansallispuiston hyödyt. Linnansaaren kansallispuisto oli tutkimuksen kansallispuistoista vanhin. Tämä näkyy selkeästi tutkimuksen tuloksista.

Asiasanat

kansallispuisto, matkailu, taloudellinen hyöty, kunnan päätöksentekijät

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Petäjistö, Leena & Selby, Ashley. 2009. Kansallispuisto kunnan matkailukohteena: paikkakunnan avainhenkilöiden näkemys kolmen eri kansallispuiston merkityksestä lähialueelle. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 106. 46 s. ISBN 978-951-40-2145-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp106.htm.

Yhteystiedot

Leena Petäjistö, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti leena.petajisto@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle