Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 97

Ålands skogsresurser och avverkningsmöjligheter enligt den 10. riksskogstaxeringen

Pages: 85

Abstract

I denna artikel presenteras resultaten från den tionde riksskogstaxeringen (RST10) på Åland. Taxeringen utfördes under året 2007. Också förändringar i resultat från början av sextiotalet granskas. Ytterligare utredas avverkingsmöjligheterna åren 2007–2036.

Den totala volymen av virkesförrådet är enligt RST10 11,7 miljoner kubikmeter, som är 2,4 miljoner kubikmeter högre än enligt den nionde riksskogstaxeringen (RST9, 1997). Drygt hälften av totalvolymen utgörs av tall, en femtedel av gran och en dryg fjärdedel av lövträd. Uppskattningen av den årliga totala tillväxten är nu 414 000 kubikmeter och det är 93 000 kubikmeter högre än i RST9. Den årliga totalavgången inom åren 2002–2007 har varit 241 000 kubikmeter, vilket är knappt 60 procent av beräknad tillväxt under samma period. Behov av första gallringar är anmärkningsvärt stort. Volym av död ved på skogs- och tvinmark är 555 000 kubikmeter, medelvolym av död ved på skogsmark är 7,3 m3/ha. Jämfört med RST9 har volymen av död ved stigit betydligt. Den största uthålliga avverkningsvolymen gagnvirke beräknades vara 0,31 miljoner kubikmeter per år under tioårsperioden 2007–2016. Under åren 2003–2007 avverkades det årligen 0,20 miljoner kubikmeter gagnvirke i de åländska skogarna. Enligt beräkningarna kan man öka avverkningarna på Åland med 50 procent från den nuvarande genomsnittliga nivån utan att avverkningsmöjligheterna skall minska i framtiden.

Keywords

riksskogstaxeringen, skogstillgångar, skogarnas tillväxt, skogarnas tillstånd, avverkningsmöjligheter, MELA-programmet, Åland

Downloadable files

Bibliographic information

Ihalainen, Antti, Korhonen, Kari Tapani, Härkönen, Kari, Hirvelä, Hannu, Nuutinen, Tuula & Salminen, Olli . 2008. Ålands skogsresurser och avverkningsmöjligheter enligt den 10. riksskogstaxeringen. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 97. 85 p. ISBN ISBN 978-951-40-2133-6 (PDF), ISBN ISBN 978-951-40-2134-3 (nid.). Available at: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp097.htm.

Contact information

Kari T. Korhonen, Skogsforskningsinstitutet, Joensuu forskningsenhet, PB 68, 80101 Joensuu. E-post kari.t.korhonen@metla.fi.
Kari Härkönen, Skogsforskningsinstitutet, Vanda forskningsenhet, PB 18, 01301 Vantaa. E-post kari.harkonen@metla.fi.

Other information

Top of page
 
 Metla:    02.03.2009 16:09 Metla : Publications : Working Papers 
Comments
Metla homepage