Metlan työraportteja 94

Alueellisten metsäohjelmien 2006–2010 laadinnan hyväksyttävyys ja vaikuttavuus – Analyysi alueellisista metsäohjelmista

Tekijät: Saarikoski, Heli, Weckroth, Timo, Leskinen, Leena A., Laitala, Marjo & Tikkanen, Jukka
Sivuja: 23

Tiivistelmä

Metsäkeskusten on metsälain (1093/1996) mukaan laadittava alueellinen metsäohjelma (AMO), jossa määritellään suuntaviivat metsäkeskuksen toiminta-alueen metsien hoidolle, käytölle ja suojelulle. Metsäohjelman laadinta on luonteeltaan osallistuva prosessi, jossa ohjelmaa valmistellaan yhdessä metsäkeskusalueen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tässä raportissa analysoidaan, pääasiassa metsäohjelmadokumenttien perusteella, alueellisten metsä-ohjelmien 2006–2010 laadintaprosessia osallistumisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Metsäneuvostoissa alueellisten metsäohjelmien laadintaan on osallistunut laaja joukko sidosryhmiä, jotka ovat tuoneet ohjelmatyöhön erilaisia näkökulmia. Metsäneuvostojen työ koetaan tärkeänä. Selvityksen mukaan neuvoston ja sen työryhmien jäsenistä keskimäärin 70 % on osallistunut työhön. Säännöllisiin kokouksiin perustuva työskentely onkin luonut keskustelu-foorumin ja laajentanut metsäohjelmien tarkastelunäkökulmaa. Jotta osallistujien motivaatio säilyisi, heillä tulisi kuitenkin olla näkyviä vaikutuksia itse ohjelmaan. Ohjelmien laadintaprosessia tulee edelleen kehittää, jotta osallistujat hyväksyisivät kestävän metsänkäytön yhteiseksi päämääräksi ja sitoutuisivat sen tavoitteisiin. Myös suuren yleisön osallistumiseen tulisi etsiä uusia menettelytapoja. Metsäohjelmissa on runsaasti eri toimenpide-ehdotuksia. Vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta tulisi jatkossa yksilöidä selvemmin ja ohjelman tavoitteiden toteutumista olisi seurattava tiiviimmin kuin tähän asti. Lisäksi tavoitteiden asettamista ja vaikuttavuuden seurantaa tulisi kehittää, erityisesti monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Asiasanat

alueelliset metsäneuvostot, metsäohjelmat, metsäkeskukset, yhteistoiminnallisuus, metsäsuunnittelu

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Saarikoski, Heli, Weckroth, Timo, Leskinen, Leena A., Laitala, Marjo & Tikkanen, Jukka. 2008. Alueellisten metsäohjelmien 2006–2010 laadinnan hyväksyttävyys ja vaikuttavuus – Analyysi alueellisista metsäohjelmista. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 94. 23 s. ISBN 978-951-40-2125-1 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp094.htm.

Yhteystiedot

Jukka Tikkanen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, PL 222, 90101 Oulu.
Sähköposti jukka.tikkanen@oamk.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle