Metlan työraportteja 88

Metsävaratiedon ylläpito metsäsuunnittelua varten

Sivuja: 38

Tiivistelmä

Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää metsävaratiedon jatkuvan ajantasaistuksen järjestämistä, kustannustehokkuutta ja neuvonnallisia vaikutuksia yksityismetsien metsäsuunnittelua varten. Testialueina oli kaksi suunnittelualuetta Etelä-Pohjanmaalla sekä kaksi aluetta Pohjois-Karjalassa. Kolmella alueella oli tehty metsäsuunnittelu juuri ennen tutkimuksen alkua ja yhdellä alueella 5 vuotta ennen tutkimuksen aloittamista.

Kaikilla tutkimusalueilla kerättiin metsäkeskuksen ja metsänhoitoyhdistyksen rekistereistä tiedot metsissä tehtävistä toimenpiteistä. Lisäksi toimenpidetietoa kerättiin alueen suurilta puunostajilta ja metsänomistajilta suoraan. Näin kerätyn tiedon mukaan käsitellyiksi tiedettyjen kuvioiden puustotiedot inventoitiin toimenpiteen jälkeen. Kolmella alueella metsäkeskus teki inventoinnin kertaluonteisesti 1 tai 2 vuoden välein, ja yhdellä alueella metsänhoitoyhdistys teki inventointeja jatkuvasti muiden tilakäyntien yhteydessä. Yhdellä alueella testattiin muutostunnistusta eri aikaisilta ilmakuvilta. Käytettävissä olivat vuosina 2001 ja 2004 otetut ilmakuvat, jotka oli otettu samoista kuvauspisteistä ja likimäärin samaan vuoden ja vuorokauden aikaan.

Käsiteltyjen kuvioiden inventointi, sisältäen matkat, Etelä-Pohjanmaan alueilla vastasi keskimääräiseltä ajanmenekiltään tavanomaista suunnitteluinventointia. Käsiteltyjen kuvioiden inventointi Pohjois-Karjalan alueilla oli tavanomaista suunnitteluinventointia hieman hitaampaa. Metsänhoitoyhdistyksen tekemä jatkuva inventointi sovitettuna tilakäyntien ja muiden töiden oheen oli tuottavampaa kuin kertaluonteisesti tehty ajantasaistusinventointi.

Ajantasaistusten pohjalta metsänomistajille lähetyt metsänhoitotiedotteet aktivoivat metsänomistajia purkamaan kiireellisiä metsänhoitotöitä.

Harvennettujen kuvioiden puustotunnusten ajantasaistus laskennallisesti on luotettavuudeltaan riittävä tilan puustotunnusten ajantasaistukseen esimerkiksi metsävaraotetta varten. Sen sijaan laskennallisesti ajantasaistetun tiedon luotettavuus ei kaikissa tapauksissa ole riittävä seuraavan toimenpiteen ajankohdan arvioimiseen luotettavasti.

Metsikkötietojen jatkuva ajantasaistus ja ylläpito edellyttävät kattavaa toimenpidetietoa. Tämä edellyttää järjestelmiä, joilla eri metsätalouden toimijat voivat välittää toimenpidetietoa osana tavanomaista toimintarutiiniansa. Sähköisten palvelujen kehittämiseen on panostettava toimenpidetietojen saamiseksi.

Asiasanat

ajantasaistus, ylläpito, metsäsuunnittelu, muutostunnistus, neuvonta

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Hyvönen, Pekka & Korhonen, Kari T.. 2008. Metsävaratiedon ylläpito metsäsuunnittelua varten. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 88. 38 s. ISBN 978-951-40-2116-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp088.htm.

Yhteystiedot

Kari T. Korhonen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti kari.t.korhonen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Joensuun toimintayksikkö
Ohjelma: Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma
Hanke: Metsävaratiedon hankinta ja estimointi suunnittelua varten

Rahoittajat: Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäntutkimuslaitos

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle