Metlan työraportteja 82

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa

Tekijät: Seppänen, Anne, Harstela, Pertti & Rantala, Juho
Sivuja: 50

Tiivistelmä

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) käyttö niin metsäalalla kuin muillakin aloilla on kasvanut voimakkaasti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Metsänhoitotöiden ohjauksessa tietotekniikan hyödyntäminen on kuitenkin ollut monia muita toimialoja vähäisempää. Suurimmat hyödyt ICT:n käyttöönotosta saadaan, kun se yhdistetään muutoksiin liiketoimintastrategioissa, organisaatiorakenteissa ja toimintamalleissa. Metsänhoitoyhdistyskenttä on käynyt 2000-luvulla läpi suuria rakenteellisia muutoksia. Uusissa entistä suuremmissa metsänhoitoyhdistyksissä toiminta on hajautettu eri toimipisteisiin usealle paikkakunnalle. Tämän kehittämisprojektin lähtökohtana oli, että hallitulla ICT:n käyttöönotolla voidaan tukea palvelurakenteen uudistamista ja kehittää sisäistä tiedonkulkua sekä parantaa metsäpalveluiden kustannustehokkuutta ja laatua. Hankkeen tavoitteena oli selvittää ICT:n käytön nykytilanne ja kehittämistarpeet metsänhoitoyhdistyksissä, lisätä metsänhoitoyhdistysten tietotasoa jo olemassa olevien ohjelmistojen hyödyntämismahdollisuuksista ja tuottaa ohjelmistokehittäjille tietoa metsänhoitoyhdistyksillä käytössä olevista toimintamalleista. Projektissa käytiin läpi kaikki tärkeimmät metsänhoitoyhdistysten palveluvalikoimassa olevat metsänhoidon työlajit ja puunkorjuu. Erityisenä tapauksena tutkittiin tietojärjestelmien käyttöä haketustyön ohjauksessa. Tässä yhteydessä tietojärjestelmien tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin sitä, että järjestelmään kerran tallennettu tieto on kaikkien sitä tarvitsevien toimijoiden saatavilla. Kustannustehokkuuden näkökulmasta ICT:n hyötyinä nousivat esiin etenkin toimihenkilöiden työajan vapautuminen tiedonsiirrosta muihin tehtäviin, säästöt matkakustannuksissa, tietojen varastoinnin helpottuminen, joustavuuden lisääntyminen informaation vastaanottamisessa, työkohteiden löytämisen helpottuminen ja virhemahdollisuuksien väheneminen. Asiakasarvon näkökulmasta ICT:n käytön koettiin kohottavan metsänhoitoyhdistyksen imagoa, parantavan palvelu- ja reagointikykyä, helpottavan ja monipuolistavan yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä tuovan uusia mahdollisuuksia palveluiden markkinointiin ja metsänomistajien neuvontaan.

Asiasanat

asiakasarvo, informaatioteknologia, kustannustehokkuus, metsänhoitoyhdistys, metsäpalvelu, metsänhoito, tietojärjestelmä, tietotekniikka, tuottavuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Seppänen, Anne, Harstela, Pertti & Rantala, Juho. 2008. Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 82. 50 s. ISBN 978-951-40-2103-9 (PDF), ISBN 978-951-40-2104-6 (nid.). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp082.htm.

Yhteystiedot

Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimintayksikkö, Juntintie 154, 77600 Suonenjoki. Sähköposti pertti.harstela@metla.fi, juho.rantala@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Suonenjoen toimintayksikkö
Hanke: IT-teknologia metsäpalvelussa

Rahoittaja: Pohjois-Savon TE-keskus

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle