Metlan työraportteja 80

Nykykalustolla turvemaiden puunkorjuuseen

Tekijät: Airavaara, Hannu, Ala-Ilomäki, Jari, Högnäs, Tore & Sirén, Matti
Sivuja: 46

Tiivistelmä

Metsähallituksen (metsätalous, projekti 63008), Ponsse Oyj:n ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteisprojektissa haettiin käytännön ratkaisuja, joiden avulla turvemaiden sulan maan ajan puunkorjuuta voidaan lisätä yleisesti käytössä olevaa konekalustoa käyttäen. Kehittämisen kohdealueita olivat 1) metsäkoneen varustaminen pehmeille maille, 2) konetyöskentelyn sopeuttaminen heikosti kantaviin olosuhteisiin, 3) suunnittelun kehittäminen sekä 4) puunkorjuuyritysten valmiuksien parantaminen. Kohdealueen 4 tuloksia ei kuitenkaan ole sisällytetty tähän raporttiin. Uutta tietoa kerättiin maastokokeen ja yrittäjähaastattelujen avulla. Myös 1980-luvun laajan kokeilutoiminnan tuloksia hyödynnettiin.

Metsäkoneen pehmeän maan ominaisuuksien parantamiseen on useita keinoja. Ainakin seuraavia ratkaisuja tunnetaan: 1) leveämmät ja maastoystävällisemmät telat, 2) telojen käytön mahdollistaminen tai kantopinnan lisäämien apupyörän avulla, 3) yksittäisten pyörien leveyden kasvattamien pari- tai levikepyörien tai telan avulla, 4) leveämmät ja maastoystävällisemmät renkaat ja 5) renkaiden ilmanpaineiden alentaminen. Varustamisen ja konevalinnan välimaissa on pyörien halkaisijan ja lukumäärän kasvattaminen.

Projektin maastokokeen tulosten perusteella leveät, oikein muotoillut telat parantavat merkittävästi metsätraktorin suokelpoisuutta. Varsin lupaava ratkaisu on telojen leventäminen ja telaston pituuden kasvattaminen apupyörärakenteen avulla. Koetta varten kehitetyllä apupyöräratkaisulla pystyttiin kuljettamaan puutavaraa pehmeillä koealueilla ilman ylisuuria raiteita ja kiinnijuuttumisia. Konseptia voidaan edelleen kehittää.

Turvemailla on työskentelyn kannalta kriittisiä kohtia, joissa korjuuolosuhteita voidaan parantaa ja konetyöskentelyä sopeuttaa kantavuusoloja vastaavaksi. Kriittisissä kohdissa ratkaisuina voivat olla leimikon rajaus, varastopaikkojen ja ajourien sijoittelu, kuorman koon ja urakohtaisten ajokertojen säätely sekä erilaiset ajoalustan vahvistamisratkaisut. Joukkoon kuuluvat myös korjuun ajoitukseen liittyvät keinot kuten kuivien kausien hyödyntäminen ja toteutuksen ajallinen porrastus (kaksivaiheinen korjuu).

Metsäkoneiden suokelpoisuus- ja turvemaiden kantavuusluokitusten kehittäminen on välttämätöntä, jos turvemailta halutaan korjata puuta laajassa mitassa sulan maan aikana. Luokitusta tarvitaan puunkorjuun suunnittelua ja toteutusta varten. Luokitusjärjestelmä helpottaisi urakointia ja metsäkoneiden kehittämistä sekä tukisi yksityismetsien puukauppaa. Luokitusasian liikkeelle saattamiseksi projektissa taivutettiin luokitusten rautalankamallit.

Alan toimijoiden yhteistä panosta tarvitaan kantavuus- ja suokelpoisuusluokituskonseptin kokeiluun ja kehittämiseen, ”turvemaaleimikon toteutus” -kurssin suunnitteluun sekä turvemaiden korjuujälkivaatimusten selvittämiseen. Korjuujälkivaatimukset eivät turvemailla voi olla täysin samat kuin kangasmailla, vaan korjuuoperaatioiden erityisvaatimukset ja realiteetit on otettava ohjeistuksessa huomioon.

Asiasanat

metsäkuljetus, suometsät, telat, raiteenmuodostus, suunnittelu

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Airavaara, Hannu, Ala-Ilomäki, Jari, Högnäs, Tore & Sirén, Matti. 2008. Nykykalustolla turvemaiden puunkorjuuseen. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 80. 46 s. ISBN 978-951-40-2100-8 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp080.htm.

Yhteystiedot

Jari Ala-Ilomäki, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti jari.ala-ilomaki@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle