Metlan työraportteja 75

Vaihtoehtolaskelmat Kansallisen metsäohjelman 2015 valmistelua varten

Sivuja: 104

Tiivistelmä

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) tilasi keväällä 2007 Metsäntutkimuslaitokselta (Metla) vaihtoehtolaskelmia taloudellisten ja politiikkaan liittyvien olosuhteiden vaikutuksista metsäalalla. Vaihtoehtolaskelmia käytetään taustatukena metsäneuvoston vuonna 2006 esittämien metsäsektorin painopiste- ja tavoitelinjausten uudelleen arvioimisessa. Laskelmien tehtäväsisällössä ja skenaarioiden muotoilussa on otettu huomioon metsäneuvostolta ja sen sihteeristöltä saatuja kommentteja sekä KMO 2015:n ennakkoarvioitsijoiden kannanottoja. Laskelmien laadinnassa on pyritty noudattamaan markkina- ja kysyntälähtöisyyttä niin, että pääasialliset vaikutukset Suomen metsäalalle tulevat lopputuotteiden markkinoiden kautta. Laskelmien taustalla eri skenaarioissa on käytetty työn tilaajan asettamia lähtöoletuksia liittyen metsäteollisuustuotteiden hintoihin, energian hintoihin, tuontipuun määriin, metsähakkeen volyymeihin sekä metsien suojelutasoon.

SF-GTM-metsäsektorimallilla tuotettiin laskelmat vuoteen 2015 koskien hakkuita, raakapuun hintoja, metsäteollisuuden tuotantoa ja bruttokantorahatuloja. Metsien kehitystä kuvaavat suureet laskettiin MELA-mallilla. Tulosten pohjalta arvioitiin vaikutuksia työllisyyteen ja arvonlisäykseen sekä metsien vesitaseeseen, metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien virkistys- ja matkailukäyttöön ja hiilinieluihin. Lisäksi skenaarioita on arvioitu yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden sekä ilmastovaikutusten suhteen. Raportin laadinnassa on ollut Metlan tutkijoiden ohella mukana tutkijoita Helsingin ja Joensuun yliopistoista, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta sekä Suomen ympäristökeskuksesta.

Asiasanat

bioenergia, metsäpolitiikka, metsäteollisuus, ilmastopolitiikka

Ladattavat tiedostot

Sisällysluettelo

Esipuhe
Jussi Uusivuori

Toimeksianto ja skenaarioiden taustaoletukset
Maarit Kallio, Olli Salminen & Jussi Uusivuori

SF-GTM-mallilaskelmat puumarkkinoiden ja metsäteollisuuden kehityksestä Kansallisen metsäohjelman 2015 valmistelua varten
Maarit Kallio

MELA-vaihtoehtolaskelmat Kansallisen metsäohjelman 2015 valmistelua varten
Olli Salminen & Hannu Hirvelä

Arvio taimikonhoito- ja kunnostusojitusmääristä metsien puuntuotannollisen kestävyyden näkökulmasta
Jari Hynynen & Kari Mielikäinen

Metsäsektorin tulo- ja työllisyysvaikutusten kehitys vuoteen 2015
Mikko Toropainen

Bioenergia ja uudet tuotteet
Jussi Uusivuori, Antti Asikainen, Raija-Riitta Enroth, Lauri Hetemäki, Maarit Kallio, Hanna-Liisa Kangas & Erkki Verkasalo

Etelä-Suomen metsien suojelun vaikutukset
Paula Horne

Metsätalouden vesistökuormituslaskelmat Kansallisen metsäohjelman 2015 valmistelua varten
Leena Finér, Erkki Ahti, Samuli Joensuu, Harri Koivusalo, Ari Laurén, Timo Makkonen, Tuija Mattsson, Mika Nieminen & Sirkka Tattari

Virkistyskäytön ja luontomatkailun tarkastelu eri vaihtoehtoskenaarioissa sekä skenaario virkistyskäytön ja luontomatkailun muutoksista ja kehittämistarpeista
Liisa Tyrväinen & Tuija Sievänen

Yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden arvio Kansallisen metsäohjelman 2015 valmistelua varten
Tapio Rantala

Laskelmat metsien kasvihuonekaasutaseista Kansallisen metsäohjelman 2015 valmistelua varten
Risto Sievänen, Timo Kareinen, Timo Penttilä & Tarja Tuomainen

Arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin Kansallisen metsäohjelman 2015 valmistelua varten
Seppo Kellomäki

Bibliografiset tiedot

Uusivuori, Jussi, Kallio, Maarit & Salminen, Olli (toim.). 2008. Vaihtoehtolaskelmat Kansallisen metsäohjelman 2015 valmistelua varten. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 75. 104 s. ISBN 978-951-40-2089-6 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp075.htm.

Yhteystiedot

Jussi Uusivuori, Metsäntutkimuslaitos, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki. Sähköposti jussi.uusivuori@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle