Metlan työraportteja 71

Metsänjalostus 2050 — pitkän aikavälin metsänjalostusohjelma

Tekijät: Haapanen, Matti & Mikola, Jouni
Sivuja: 50

Tiivistelmä

Metsänjalostuksen avulla metsänviljelyaineiston perinnöllisiä ominaisuuksia muokataan vastaamaan paremmin ihmisen tarpeita niin, että puusta valmistettavien tuotteiden arvo lisääntyy, metsänkasvatuksen kiertoaika lyhenee ja sen taloudellinen kannattavuus paranee. Ensisijaisia jalostustavoitteita ovat lisääntynyt kasvu ja puun tuotos, vaneri- ja sahapuun laatuominaisuuksien paraneminen sekä luontaista parempi viljelyvarmuus, jolla tarkoitetaan laaja-alaista mukautumiskykyä erilaisiin ilmasto-oloihin, tautien ja tuholaisten kestävyyttä sekä hyvää ympäristöolosuhteiden vaihtelun sietokykyä.

Jalostusohjelmassa määritetään jalostustyölle aineistoperustat ja toimintamallit, jotka turvaavat perinnöllisen edistymisen taloudellisesti tärkeissä ominaisuuksissa useiden ihmis- ja puusukupolvien aikajänteellä. Keskeisiä ratkaistavia kysymyksiä ovat, miten perinnöllistä muuntelua hyödynnetään tehokkaasti mutta kestävästi ja miten jalostetun aineiston lisäyksessä kyetään välttämään sukusiitosrasituksesta aiheutuvat ongelmat. Ajankohtaisena haasteena on lisäksi metsänviljelyaineistojen sopeuttaminen muuttuvaan ilmastoon. Tähän varaudutaan testaamalla jalostusaineistot systemaattisesti useissa erilaisia ilmasto-olosuhteita kattavissa kenttäkokeissa ja suosimalla niin jalostuksessa ja siemenviljelyssä mukautumiskyvyltään mahdollisimman joustavia genotyyppejä.

Puulajien jalostusaineistot on jalostusohjelmassa ryhmitelty itsenäisesti kehitettäviin populaatioihin, joille on määritelty kasvukauden keskimääräisen lämpösumman perusteella rajattu kohdealue. Populaatioiden sisällä voidaan soveltaa erilaisia valintatavoitteita ja -painotuksia. Jalostusaineistoja kehitetään käyttäen positiivisesti valikoivia risteytyksiä, tehokkaita testausmenetelmiä sekä perheiden sisäistä yksilövalintaa. Sukusiitoksen lisääntymistä ehkäistään jakamalla jalostusaineistot osalinjoihin. Suurin osa resursseista suunnataan jalostusaineiston parhaan osan kehittämiseen, mikä lisää tulevaisuudessa saatavia jalostushyötyjä.

Metsänjalostuksen tulosten hyödyntämisen oletetaan ainakin lähimpien vuosikymmenten ajan perustuvan siemenviljelyn kautta tapahtuvaan metsänviljelyaineiston tuotantoon. Jalostusohjelman tavoitteena on varmistaa pitemmälle jalostetun aineiston saatavuus toisen polven siemenviljelyksiin siinä vaiheessa, kun niiden perustaminen tulee ajankohtaiseksi. Mikäli siemenviljelyä nopeampia ja tehokkaampia kasvulliseen lisäykseen perustuvia menetelmiä jalostetun aineiston tuottamiseksi metsänviljelyyn tulee siihen mennessä saataville, nykyistä nopeampaan jalostuskiertoon pyrkiminen tulee ajankohtaiseksi jo ennen seuraavan siemenviljelyvaiheen alkamista.

Asiasanat

metsänjalostus, jalostusohjelma

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Haapanen, Matti & Mikola, Jouni. 2008. Metsänjalostus 2050 — pitkän aikavälin metsänjalostusohjelma. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 71. 50 s. ISBN 978-951-40-2048-1 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp071.htm.

Yhteystiedot

Matti Haapanen, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti matti.haapanen@metla.fi; Jouni Mikola, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti jouni.mikola@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle