Metlan työraportteja 55

Metsähallituksen metsätilakaupat luonnonsuojelua ja metsätaloutta varten 2004 ja 2005

Tekijät: Tuuri, Aleksi & Hannelius, Simo
Sivuja: 46

Tiivistelmä

Tutkimus keskittyy Metsähallituksen vuosien 2004 ja 2005 Etelä-Suomen metsätilakauppoihin. Työssä tarkastellaan markkinoiden ehdoilla toteutuneita kiinteistöjen luovutuksia ja kiinnitetään huomiota hinnanmuodostukseen luonnonsuojelu- sekä metsätalouskaupoissa. Vertailuja tehdään myös aiempien vuosien kauppoihin. Tuloksia on koottu myös kauppa-arvomenetelmän vertailuaineistoksi sovellettavaksi metsäomaisuuden arvioinnissa.

Aineistona on 44 luovutusta, joista 23 kohdetta hankittiin metsätalouteen, 21 vanhoihin luonnonsuojeluohjelmiin ja 5 METSO-ohjelmaan. Alueista metsätaloutta varten maksettiin korkeampia hintoja (2099 €/ha) kuin luonnonsuojeluohjelmien maista (1659 €/ha). Edelliset olivat puustoisempia (94 m³/ha) kuin luonnonsuojelukaupat (82 m³/ha). Erot puustossa selittävät myös hintojen eroja. Luonnonsuojelukauppojen hintaa alensi tilavuuden lisäksi myös se, että maita oli ostettu soidensuojelua varten. Eri tarkoituksiin ostettujen tilojen kauppahinnat (€/ha) eivät kuitenkaan poikenneet tilastollisten tarkastelujen mukaan merkitsevästi toisistaan.

Hintojen vaihtelua kuvaavissa malleissa oli tilakohtaisia, metsäsuunnitelmien tunnuksia. Näistä merkittävin oli paitsi puuston keskitilavuus myös sen kanssa korreloiva puuston hakkuuarvo. Mallien selitysasteet vaihtelivat välillä 0,67–0,96. Aineistoa käytettiin myös aiempien vuosien hintamallien testaukseen. Vertailuja tehtiin vuoden 2000 Etelä-Suomen metsätilakaupoista laskettuun malliin. Sen mukaan oli pääteltävissä, että reaaliset kauppahinnat olivat nousseet varsin vähän ajankohtien välillä.

Metsähallitus oli hankkinut alueita sekä metsätalouteen että luonnonsuojeluohjelmiin markkinahintaisesti. Vertailtaessa tutkimuksen kauppoja Maanmittauslaitoksen kauppahintatilaston metsätilakauppoihin, Metsähallitus oli hankkinut alueita hieman edullisemmin kuin mitä kauppahintatilaston hintatiedot osoittavat. Vastaavasti eräiden metsätilojen myynneistä Metsähallitus oli saanut hieman kauppahintatilaston lukuja korkeampia hintoja.

Tutkimuksessa arvioitiin myös sitä, kuinka hyvin oli onnistuttu toteuttamaan maanhankinnalle asetettuja tavoitteita. Aikaisempiin metsätilakauppoihin verrattuna oli saatu hankituksi, tavoitteidensa mukaisesti, entistä puustoisempia tiloja. Ostetut metsäalueet rajoittuvat, niin ikään tavoitteiden mukaisesti, pääasiassa Metsähallituksen aiempaan metsäomaisuuteen. Vastaavasti saatiin myytyä irrallisia tiloja. Maanhankinnan tavoite metsätaloudessa, yhtenäisten rationaalisesti hoidettavien omistusyksikköjen kokoaminen, toteutui pääosin tilakaupoissa.

Asiasanat

edustava kiinteistökauppa, hintamallit, kauppa-arvomenetelmä, kauppahintatutkimus, luonnonsuojeluohjelma, markkina-arvo, METSO-kauppa, Metsähallitus, metsätilakaupat, metsäomaisuuden kiinteistöarviointi

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Tuuri, Aleksi & Hannelius, Simo. 2007. Metsähallituksen metsätilakaupat luonnonsuojelua ja metsätaloutta varten 2004 ja 2005. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 55. 46 s. ISBN 978-951-40-2050-6 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp055.htm.

Yhteystiedot

Simo Hannelius, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti simo.hannelius@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Vantaan toimintayksikkö
Hankkeet: Metsäomaisuuden arviointi Metlan tutkimusteemana -esitutkimus

Taitto: Maija Heino
Kuvien viimeistely: Sisko Salminen

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle