Metlan työraportteja 52

Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi

Sivuja: 227

Tiivistelmä

Luontomatkailu ja virkistyskäyttö metsien käyttömuotona on tullut yhä tärkeämmäksi, ja tämän kehityksen odotetaan myös jatkuvan. Tuore tutkimusraportti ’Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi’ esittelee laajasti suomalaista alan tutkimusta, ja on samalla kuusivuotisen Metlassa päättyneen luontomatkailun tutkimushankkeen loppuraportti.

Luontomatkailua on tutkittu 1990-luvulta lähtien Metlassa, missä ala onkin ollut pisimpään Suomessa tutkimuksen kohteena. Metsäntutkimuslaitoksella nyt päättyneen luontomatkailun tutkimushankkeen tavoitteena on ollut tarkastella matkailua osana luonnon ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä. Erityisesti on tarkasteltu metsäluonnon merkitystä matkailussa ja matkailukehityksessä. Hankkeen peruslähtökohtana on ollut kestävän matkailun periaatteiden ja edellystysten tutkiminen, jonka vuoksi paikalliskulttuurille on annettu erityissija kulttuurisessa tarkastelussa. Hankkeen aikana on luotu verkosto eri tieteenalojen näkökulmasta luontomatkailua ja virkistyskäyttöä tarkastelevien tutkijoiden välillä.

Tuore tutkimusraportti jakautuu teemoittain kolmeen osaan, joissa tarkastellaan matkailijoiden kokemuksia ja elämäntapaa, matkailuelinkeinon edellytyksiä ja yrittäjyyttä sekä luonnonsuojelun ja matkailun vuorovaikutusta. Tutkimusraportissa esitellään tuloksia muun muassa luonnon käytön myönteisistä vaikutuksista ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin, matkailijoiden ympäristöasenteista, luonto- ja virkistysarvokaupan kehittämisen edellytyksistä sekä matkailun ekologisia vaikutuksista. Kansallispuistojen ja paikallisten yritysten yhteistoiminta palvelujen kehittämiseksi nähtiin toimivaksi malliksi Metlan tutkijoiden Kolin kansallispuistosta saamien kokemusten perusteella.

Asiasanat

luontomatkailu, virkistyskäyttö, matkailun tutkimus, metsäluonnon aineettomat arvot, maaseutuelinkeinot

Ladattavat tiedostot

Sisällys (pdf, koko 262 kb)
Luontomatkailun tutkimus laajenee, moninaisuus lisääntyy (pdf, koko 238 kb)
Liisa Tyrväinen ja Seija Tuulentie
Vaeltajan ikonit (pdf, koko 955 kb)
Lasse Lovén
Ounasselän tunturiseudun maisemat matkailijoiden mielikuvissa ja kokemuksissa (pdf, koko 1201 kb)
Outi Rantala ja Marja Uusitalo
Ympäristöasenteisiin perustuva matkailijoiden tyypittelymalli ja matkailijatyyppien yhteys laatutietoisuuteen – Kolin kansallispuiston ympäristömerkkitutkimuksen tuloksia (pdf, koko 391 kb)
Henna Kangas
Esteettömyys yhä tärkeämpää luontomatkailun kehittämisessä (pdf, koko 239 kb)
Isto Vanhamäki
Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin (pdf, koko 584 kb)
Liisa Tyrväinen, Harri Silvennoinen, Kalevi Korpela ja Matti Ylen
Kollektiivinen yrittäjyys luonnon- ja kulttuuriarvojen tuotteistamisessa: tapaus Saimaa-Pielinen maailmanperintökohteeksi (pdf, koko 308 kb)
Juha Hiedanpää
Virkistysarvomarkkinat ja ekosysteemilähestymistapa (pdf, koko 341 kb)
Arto Naskali
Paras poro ei olekaan pakkasessa vaan pihamaalla? Toimintatutkimuksella tietoa elinkeinojen muutoksesta (pdf, koko 365 kb)
Maria Hakkarainen
Metsien ja metsäorganisaatioiden rooli rannikkoalueiden matkailukäytössä (pdf, koko 1803 kb)
Marjatta Hytönen
Kansallispuistojen kasvava merkitys luontomatkailun kohteina ja aluekehittämisen välineinä (pdf, koko 257 kb)
Riikka Puhakka
Euroopan kansallispuistoliiton kestävän matkailun kehittämisprosessi ja sen soveltaminen Kolilla (pdf, koko 335 kb)
Hanniina Manner
Kansallispuistojen kävijämäärää selittävät tekijät (pdf, koko 377 kb)
Jenni Puustinen, Eija Pouta, Marjo Neuvonen ja Tuija Sievänen
Hevosvaellusreitit ja laskettelurinteet vieraslajien leviämisreitteinä (pdf, koko 3649 kb)
Anne Tolvanen, Katja Kangas, Anne Törn ja Pirkko Siikamäki
Luontomatkailun ja luonnonsuojelun suhde kahdella Tyynenmeren saarten matkailualueella (pdf, koko 849 kb)
Sami Kullberg
Nature-based tourism, forests and well-being. English abstracts (pdf, koko 269 kb)
Kirjoittajien yhteystiedot (pdf, koko 142 kb)

Bibliografiset tiedot

Tyrväinen, Liisa & Tuulentie, Seija (toim.). 2007. Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 52. 227 s. ISBN 978-951-40-2045-2 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp052.htm.

Yhteystiedot

Liisa Tyrväinen, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimintayksikkö, PL 16, 96301 Rovaniemi. Sähköposti liisa.tyrvainen@metla.fi.

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle