Metlan työraportteja 42

Bioenergian tuotannon haasteet ja tutkimustarpeet

Tekijät: Lauhanen, Risto & Laurila, Jussi
Sivuja: 58

Tiivistelmä

Käsillä olevassa bioenergiakatsauksessa on koottu ajankohtaista tutkimustietoa metsä-, pelto- ja turve-energiasta sekä maatalouden biokaasuasioista. Katsauksen tavoitteena on etsiä alan ongelmia ja tutkimustarpeita tulevien hankkeiden pohjaksi. Katsaus ei ole käytännön bioenergiaopas, vaan sen tavoitteena on välittää viimeisintä ajantasaista tutkimustietoa. Katsauksen tietoja on mahdollista käyttää mm. Etelä-Pohjanmaan tavoite 2 –alueen bioenergiapotentiaalin laskennassa sekä bioenergian hankintalogistiikkaa selvittävissä laskelmissa.

Katsauksen ja bioenergiahankkeen tilaisuuksien pohjalta on löytynyt mm. seuraavia alan ongelmia, pullonkauloja ja tietotarpeita tulevien tutkimushankkeiden pohjaksi.

- Bioenergian käytön lisäämisen rajoitteina ovat teknistaloudelliset ja ekologiset tekijät. Vaihtoehtoisten polttoaineiden hintakehitys, tuet, verotus ja päästökauppa ohjaavat eri energialähteiden käyttöä.

- Metsähakkeen, erityisesti pienpuuhakkeen korjuuteknologia, mittaus ja logistiikka kaipaavat kehittämistä toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Erityisesti energiapuun kuormainvaakamittausta on tarpeen tutkia. Kantojen hyödyntämisen ongelmaksi ovat tulleet lämpölaitoksille kulkeutuvat epäpuhtaudet. Kantojen puhdistamismenetelmien kehittäminen on tarpeen. Metsäenergian tuotannon uusia menetelmiä ja teknologioita on otettu nopeasti käyttöön tutkimatta niiden ympäristövaikutuksia.

- Turve-energian käytön turvaamisessa korostuvat toisaalta soiden suojelupaineet sekä turpeen poliittinen asema hitaasti uusiutuvana luonnonvarana päästökaupassa. Ympäristöystävällisiä turvetuotannon menetelmiä on tarpeen edelleen tutkia ja kehittää.

- Peltoenergiakasvien tuotanto on viime aikoina ollut korostetusti esillä. Erityisesti EU:n maataloustuista sekä peltoenergian tuotannon kasvihuonekaasuvaikutuksista on keskusteltu. Maamme peltoalaa tarvitaan edelleen karjanrehun ja leipäviljan tuotantoon. Energiapajun mahdollisuuksista ja kannattavuudesta peltoenergiantuotannossa tarvitaan ajantasaista tietoa. Sekä metsä- että peltoenergian lähteiden samanaikainen käyttö lämmöntuotannossa ja toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannossa on tullut ajankohtaiseksi. Tuotantoprosessien lisäksi on tutkittava raaka-aineen hallinta-asiat. Metsän ja pellon tuotteista valmistettavien nestemäisten biopolttoaineiden liikennekäyttö talvisissa olosuhteissa on haaste.

- Etelä-Pohjanmaan tavoite 2 –alueen lämpöyrittäjyyttä ja sen kannattavuutta on tarpeen tutkia. Erityisesti polttopuun vientikauppa voisi tuoda lisäarvoa alueelle. Tietoa tarvitaan myös lämpöyrittäjyyden kannattavuudesta ja aluetalousvaikutuksista.

Asiasanat

Bioenergia, logistiikka, metsäenergia, peltoenergikasvit, energiaturve, maatilan biokaasu, lämpöyrittäjyys, päästökauppa, verot, tukipolitiikka, Etelä-Pohjanmaan tavoite 2 –alue

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Lauhanen, Risto & Laurila, Jussi. 2007. Bioenergian tuotannon haasteet ja tutkimustarpeet. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 42. 58 s. ISBN 978-951-40-2028-5 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp042.htm.

Yhteystiedot

Risto Lauhanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, maa- ja metsätalouden yksikkö, Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri. Sähköposti: risto.lauhanen@seamk.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Kannuksen toimintayksikkö
Hanke: Tutkimuksen strateginen tuki, KA

Julkaistu yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle