Metlan työraportteja 34

Aines- ja energiapuun hakkuu ja lähikuljetus korjureilla. Kirjallisuuskatsaus

Tekijät: Jylhä, Paula, Väätäinen, Kari, Rieppo, Kaarlo & Asikainen, Antti
Sivuja: 40

Tiivistelmä

Korjuri (myös yhdistelmäkone tai kombikone) on metsäkonetyyppi, jolla voidaan tehdä puunkorjuun molemmat päävaiheet, hakkuu ja lähikuljetus. Korjurit jaetaan kone- ja työteknisesti kahteen erilaiseen päälinjaan. Ns. aidoilla korjureilla molemmat työvaiheet voidaan tehdä samalla ajokerralla varustusta vaihtamatta. Toista päälinjaa edustavat erillisellä hakkuulaitteella ja kourakuormaimella varustetut kuormatraktorit. Suomessa sarjavalmisteisia korjureita on käytössä noin 60–70 kpl.

Kirjallisuuskatsaus kattaa koti- ja ulkomaisen (lähinnä pohjoismaisen) aiheeseen liittyvän kirjallisuuden noin kymmenen vuoden ajalta. Julkaisussa esitellään korjureiden käyttämiä työmenetelmiä ja tuottavuustutkimusten tuloksia sekä kuvataan korjureille sopivien leimikoiden ominaisuuksia. Lisäksi käsitellään mm. korjurin hankinnan kannattavuutta koneyrityksen näkökulmasta sekä verrataan erilaisia korjurikonsepteja toisiinsa. Työ on osa Yhdistelmäkoneiden simulointi aines- ja energiapuun korjuussa -hanketta, jonka tavoitteena oli selvittää korjurin käyttöalue osana puunkorjuun kokonaisjärjestelmää.

Useimpien tutkimusten mukaan korjureiden kilpailukyky on parhaimmillaan sellaisilla leimikoilla, joita luonnehtivat pieni pinta-ala ja hakkuukertymä, lyhyt metsäkuljetusmatka ja pitkä koneiden siirtomatka. Tutkimuksissa käytettiin lukuisia erilaisia työtekniikkoja, eikä kullekin konekonseptille kaikkiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvaa vaihtoehtoa voida esittää. Puiden katkonta suoraan kuormatilaan (suorakuormaus) on kuitenkin osoittautunut tuottavuutta parantavaksi ratkaisuksi, etenkin päätehakkuilla.

Korjureiden konetekninen kehitys on ollut nopeaa. Erityisesti korjureiden käyttöasteet ovat nousseet tarkasteluvälillä. Tuottavuutta voidaan edelleen parantaa kehittämällä teknisiä ratkaisuja ja työmenetelmiä. Korjureiden tulevaisuus nähdään lupaavana erityisesti Keski-Euroopassa, jossa leimikot ovat pieniä ja hajallaan sijaitsevia. Alue- ja avainyrittäjämallin yleistyminen parantaa mahdollisuuksia korjureiden läpimurtoon Suomessa, sillä leimikkovarannon kasvaessa kone voidaan ohjata sille sopiviin kohteisiin aikaisempaa paremmin. Korjureiden voidaankin olettaa vakiintuvan osaksi korjuuyritysten kalustoa perinteisten korjuuketjujen rinnalle.

Asiasanat

korjuri, yhdistelmäkone, kombikone, puunkorjuu, ainespuu, energiapuu, hakkuu, lähikuljetus, puunkorjuun tuottavuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Jylhä, Paula, Väätäinen, Kari, Rieppo, Kaarlo & Asikainen, Antti. 2006. Aines- ja energiapuun hakkuu ja lähikuljetus korjureilla. Kirjallisuuskatsaus. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 34. 40 s. ISBN -13: 978-951-40-2012-4 (PDF), ISBN -10: 951-40-2012-X (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp034.htm.

Yhteystiedot

Paula Jylhä, Metla, Kannuksen toimintayksikkö, PL 44, 69101 Kannus.
Sähköposti paula.jylha@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Joensuun toimintayksikkö
Hanke: Yhdistelmäkoneiden simulointi aines- ja energiapuun korjuussa

Julkaisun taitto: Maija Heino

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle