Metlan työraportteja 33

Elävä matkailumaisema – Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys

Tekijät: Uusitalo, Marja, Sarala, Pertti & Tuulentie, Seija (toim.)
Sivuja: 193

Tiivistelmä

Elävä matkailumaisema -maisemaselvityksessä on tarkasteltu Suomen Lapissa sijaitsevaa Ounasselän tunturiseudun matkailumaisemaa, sen muutosta ja tulevia kehityssuuntia monen eri tieteenalan – geologian, biologian, maisema-arkkitehtuurin, sosiologian sekä aluetieteen – näkökulmasta. Seudun keskuksia Kolarin, Kittilän, Muonion ja Enontekiön kuntakeskusten lisäksi ovat Levin, Ylläksen, Pallaksen ja Oloksen matkailukeskukset. Lappia voidaan pitää yhtenä Euroopan vetovoimaisimmista luontomatkailualueista. Sille, kuten monille muillekin kansallisista keskuksista etäällä oleville alueille, matkailulla on elinkeinona erityisen suuri merkitys. Luonto- ja kulttuurimatkailun ja matkailijoiden ympäristötietoisuuden lisääntymisen vuoksi matkailun kestävyyden eri aspektit ovat olleet tarkastelun kohteena tässä osittain EU LIFE Ympäristö -rahaston tuella LANDSCAPE LAB-hankkeessa laaditussa maisemaselvityksessä. Selvityksessä on tutkittu Ounasselän tunturiseutua ja pohdittu Ylläksen ja Levin matkailukeskusten kehitysstrategioita tutkimuksissa saatujen tulosten perusteella. Ounasselän tunturiseutu on maisemaselvityksessä todettu niin geologialtaan, eläimistöltään ja kasvistoltaan kuin maisemiltaankin erityisen monimuotoiseksi alueeksi. Sekä matkailijat että paikalliset arvostavat luontoympäristöä ja perinteistä kyläkulttuuria. Alue tarjoaa hyvät edellytykset matkailun kehittämiselle. Matkailu onkin noussut alkutuotannon rinnalle yhä tärkeämmäksi elinkeinoksi. Toisaalta kehityksen seurauksena matkailukeskukset alkavat muistuttaa kaupunkimaisia taajamia, ja erämaisen luonnonympäristön sekä paikallisen kulttuurin säilyminen vaarantuu.

Maisemaselvityksen tulokset osoittavat, että maisemamuutoksia pitäisi seurata systemaattisemmin, ja laajapohjainen keskustelu matkailun kehityksen suunnista on tarpeen. Ylläksen ja Levin matkailukeskuksien maisemissa on Ounasselän tunturiseudulle tunnusomaisia piirteitä. Nämä yhteiset piirteet voitaisiinkin nähdä yhdistävinä tekijöinä, jotka kannustavat alueita seudulliseen yhteistyöhön sekä aluesuunnittelussa että markkinoinnissa. Kehitettävänä matkailualueena olisikin silloin koko Ounasselän tunturiseutu, jonka monimuotoisuus ilmenee paikallisina erityispiirteinä. Selvitys osoittaa, että Ounasselän matkailukeskuksilla on kaikki edellytykset kehittää vahvoja omaleimaisia matkailutuotteita ja -ympäristöjä niin talvi- kuin kesämatkailuun linkittämällä ne luontoon ja paikalliskulttuuriin. Matkailun kehittäminen voisi tulevaisuudessa perustua näkemykseen, jossa matkailukeskukset ovat osa laajemman maisemaseudun erilaisia palvelu- ja tuotekonsepteja ja toiminnallisesti, visuaalisesti ja kulttuurisesti profiloituneita kohteita. Eri keskusten, kuntien ja toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen on kuitenkin perusedellytys tavoitteen saavuttamiseksi.

Asiasanat

maisemaselvitys, maankäytönsuunnittelu, kestävä matkailu, maisemamuutos, luontomatkailu, Ounasselän tunturiseutu, Ylläs, Levi

Ladattavat tiedostot

Tiivistelmä ja esipuhe (pdf, koko 120 kb)
Sisällysluettelo (pdf, koko 76 kb)
Johdanto (pdf, koko 1104 kb)
Ounasselän tunturiseutu (pdf, koko 2458 kb)
Aineistot ja menetelmät (pdf, koko 152 kb)
Ylläs (pdf, koko 8112 kb)
Levi (pdf, koko 9851 kb)
Pohdinta, johtopäätökset ja yhteenveto (pdf, koko 128 kb)
Summary (pdf, koko 92 kb)
Käsitteet ja sanasto (pdf, koko 115 kb)
Kirjoittajat (pdf, koko 158 kb)
Kirjallisuus (pdf, koko 114 kb)
Liitteet (pdf, koko 186 kb)

Bibliografiset tiedot

Uusitalo, Marja, Sarala, Pertti & Tuulentie, Seija (toim.). 2006. Elävä matkailumaisema – Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 33. 193 s. ISBN -13: 978-951-40-2010-0 (PDF), ISBN -10: 951-40-2010-3 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp033.htm.

Yhteystiedot

Marja Uusitalo, MTT Rovaniemi, Tutkijantie 28, 96900 Saarenkylä. Sähköposti marja.uusitalo@mtt.fi
Pertti Sarala, GTK, Lähteentie 2, PL 77, 96101 Rovaniemi. Sähköposti pertti.sarala@gtk.fi Seija Tuulentie, Metla, Rovaniemen toimintayksikkö, PL 16, 96301 Rovaniemi. Sähköposti seija.tuulentie@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle