Metlan työraportteja 31

Metsä- ja hybridihaapa sahatavaran ja jatkojalosteiden raaka-aineena

Tekijät: Heräjärvi, Henrik, Junkkonen, Reijo, Koivunen, Hannu, Metros, Juha, Piira, Teppo & Verkasalo, Erkki
Sivuja: 102

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää metsä- ja hybridihaavan ominaisuudet ja erot puutuotteiden valmistuksen kannalta. Aineisto koostui 12 etelä- ja keskisuomalaisesta metsiköstä kaadetusta 75 koepuusta, jotka sahattiin läpisaheiksi. Saheet särmättiin ja kuivattiin kolmella eri tavalla (lämminilmakuivaus, puristuskuivaus, lämpökäsittely), jonka jälkeen puutavarasta valmistettiin pieniä virheettömiä koekappaleita haapapuun fysikaalisten ominaisuuksien mittauksiin sekä liimauskokeisiin. Aineiston käsittelyn välivaiheissa tehtiin mittauksia runkojen, tukkien ja läpisaheiden laadusta.

Tulokset osoittivat, että haapalajien välillä on vain vähäisiä eroja runkomuodosssa, oksikkuudessa ja fysikaalisissa ominaisuuksissa. Haapalajien kasvunopeus ja koko elinkaaren kasvurytmi sen sijaan poikkeavat toisistaan varsin selvästi. Hybridihaavan läpimitta kasvaa erittäin nopeasti ensimmäiset 15–20 vuotta, mutta tämän jälkee sen kasvu taantuu metsähaavan tasolle ja alittaa sen. Metsähaapa kasvaa tasaisesti aina n. 50 vuoden ikään asti. Hybridihaavan puuaine on keskimäärin hieman kevyempää kuin metsähaavan, joka näkyy myös jonkin verran huonompina mekaanisina ominaisuuksina. Kun aineiston läpisaheiden jakoa eri dimensioisiin lamelleihin tutkittiin simuloimalla, havaittiin 50 mm lamellileveydellä ja 200 mm minimipituudella saatavan oksattomina sormijatkoskelpoisina liimalevykomponentteina talteen jopa 70 % saheen pinta-alasta, kun haettiin yhdeltä lappeelta oksattomia komponentteja. Suurempia ja kahdelta lappeelta oksattomia komponentteja tuotettaessa saanto on alhaisempi. Tärkeimmät sormijatkoskomponenteista pois leikattavat vikasyyt olivat oksat, sydänlaho ja vesisilo. Erilaisilla kuivaus- tai modifiointitavoilla voidaan vaikuttaa paitsi haapapuun ulkonäköön myös sen fysikaalisiin ominaisuuksiin. Lämpökäsittely samoin kuin puristuskuivaus alensivat puuaineen tasapainokosteutta. Puristuskuivauksella voidaan kasvattaa puun tiheyttä – erityisesti pintakerroksesta – joka puolestaan näkyy parantuneina mekaanisina ominaisuuksina. Lämpökäsittelyssä muut puuaineen mekaaniset ominaisuudet paitsi puristuslujuus heikkenivät selvästi.

Nykytekniikalla keskilaatuisestakin haapatukista voidaan saada talteen huomattava osuus oksatonta, visuaalisiin tuotteisiin kelpaavaa puutavaraa, josta voidaan jalostaa ominaisuuksiltaan kilpailukykyisiä puusepäntuotteita. Jos tukin hankinta saadaan organisoitua kustannustehokkaaksi, kuten voidaan odottaa tapahtuvan 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa istutettujen hybridihaapametsiköiden tullessa korjuuikään 10–15 vuoden kuluttua, voi haavan mekaaninen jalostus kasvaa arviolta muutamiin kymmeniin tuhansiin kuutiometreihin eli lähes kymmenkertaistua nykyisestä. Haavan viljelypinta-alaa pitäisi kuitenkin vielä kasvattaa nykyisestä, jotta raaka-aineen tasainen saatavuus turvattaisiin. Viljelypinta-alan kasvattamista rajoittaa ylisuuri hirvieläinkanta.

Asiasanat

hybridihaapa, höyläys, kovuus, liimaus, lujuus, lämpökäsittely, metsähaapa, Populus, puristuskuivaus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Heräjärvi, Henrik, Junkkonen, Reijo, Koivunen, Hannu, Metros, Juha, Piira, Teppo & Verkasalo, Erkki. 2006. Metsä- ja hybridihaapa sahatavaran ja jatkojalosteiden raaka-aineena. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 31. 102 s. ISBN -13: 978-951-40-2008-7 (PDF), ISBN -10: 951-40-2008-1 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp031.htm.

Yhteystiedot

Henrik Heräjärvi, Metla, Joensuun toimintayksikkö, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti henrik.herajarvi@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Joensuun toimintayksikkö
Ohjelma: Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki
Hankkeet: Mekaanisen puunjalostuksen uudet jatkojalosteet, Luonnon- ja hybridihaavan ominaisuudet puutuoteteollisuuden kannalta

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle