Metlan työraportteja 29

Puun tarjonta Suomessa – aluetason ekonometrinen tarkastelu 1983–2004

Tekijät: Hänninen, Riitta, Mutanen, Antti & Toppinen, Anne
Sivuja: 39

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on selvittää ekonometrisen analyysin avulla yksityismetsänomistajien puun tarjontaan vaikuttavien tekijöiden vaihtelua aluetasolla Suomessa. Metsäkeskusten oletetaan muodostavan Tarkasteltavat aluetason markkinat. Työssä estimoidaan tarjonnan hinta-, puuvaranto- ja korkojoustot metsäkeskuksittain eri puutavaralajeille. Aikasarja-aineisto mäntytukin, kuusitukin, lehtitukin, mäntykuidun, kuusikuidun ja lehtikuidun markkinoista kattaa vuodet 1983–2004.

Merkittävin alueittaisten tarjontamallien estimoinnista saatu tulos on, että puun tarjonnassa on puutavaralajista riippumatta havaittavissa eroja metsäkeskusten välillä. Erityisesti eroja havaittiin olevan tarjonnan lyhyen aikavälin hintajoustoissa. Lyhyen aikavälin joustot olivat myös arvoiltaan suurempia kuin ns. pitkän aikavälin joustot. Kuusitukkia lukuunottamatta pitkän aikavälin tarjonnan hintajoustot olivat yleensä positiivisia ja välillä 0–1. Tilastollisen analyysin ongelmana olivat erityisesti metsävarantoa kuvaavien muuttujien aikasarjaominaisuudet. Puutteistaan huolimatta tulokset vahvistavat hypoteesia alueellisesti eriytyneistä puumarkkinoista Suomessa. Saatuja joustoestimaatteja voidaan hyödyntää esimerkiksi Suomen puumarkkinoiden kuvaamiseen käytettävän alueellisen osittaistasapainomallin parametreina.

Asiasanat

puumarkkinat, tarjonta, metsäkeskukset, ekonometria

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Hänninen, Riitta, Mutanen, Antti & Toppinen, Anne. 2006. Puun tarjonta Suomessa – aluetason ekonometrinen tarkastelu 1983–2004. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 29. 39 s. ISBN -13: 978-951-40-2004-9 (PDF), ISBN -10: 951-40-2004-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp029.htm.

Yhteystiedot

Riitta Hänninen, Metsäntutkimuslaitos, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki. Sähköposti riitta.hanninen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle