Metlan työraportteja 26

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015. Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Tekijät: Hetemäki, Lauri, Harstela, Pertti, Hynynen, Jari, Ilvesniemi, Hannu & Uusivuori, Jussi (toim.)
Sivuja: 250

Tiivistelmä

Metsäntutkimuslaitos on laatinut maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta metsäalan tulevaisuusraportin. Raportissa esitetään arvio metsäalan toimintaympäristön kehityksestä vuoteen 2015, vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia sekä niiden toteutumiseen vaikuttavien politiikkatoimenpiteiden alustava kartoitus. MMM hyödyntää raporttia omaa tulevaisuuskatsaustaan varten ja Kansallisen metsäohjelman 2010 tarkistuksessa.

Suomen metsäala on murroksessa, mikä on seurausta globaalissa toimintaympäristössä, Suomen kansantaloudessa sekä yhteiskunnassa tapahtuneista ja näköpiirissä olevista muutoksista. Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden tuotannon kasvumahdollisuudet painottuvat korkean jalostusarvon tuotteisiin ja kokonaan uusiin tuotteisiin. Nykytuotteiden kannattavuutta parannetaan tuotantoa tehostamalla ja teknologiaa edelleen kehittämällä. Kaikkiaan metsäteollisuuden nykytuotteissa on kuitenkin Suomessa saavutettu tuotannon kasvun rajat.

Bioenergian ja biojalosteiden tuotannon lisäämiseen liittyvät metsäalan lähitulevaisuuden suurimmat mahdollisuudet liiketoiminnan laajentamiseen, uusiin työpaikkoihin, teknologian vientiin ja metsävarojen käyttöön. Metsiin perustuvan bioenergian tuotanto ja käyttö monipuolistuvat. Tämä lisää myös metsäteollisuuden nykytuotteiden tuotannon kannattavuutta, koska yhteistuotanto on usein tehokkain tapa tuottaa uusia tuotteita. Bioenergian käytön lisäyksestä aiheutuu kuitenkin lisääntyviä haasteita metsien ekologialle ja monimuotoisuudelle. Ongelmia voidaan ehkäistä tarttumalla niihin määrätietoisesti ja riittävän aikaisin sekä panostamalla alan tutkimukseen.

Yhteiskunnan muutokset muuttavat metsien eri käyttömuotojen painoarvoa. Metsiin liittyvien palvelujen ja metsien muiden kuin puuntuotannollisten käyttömuotojen merkitys hyvinvoinnille kasvaa entisestään. Luontomatkailualan kasvunäkymät Suomessa perustuvat pitkälti ulkomaisten asiakkaiden määrän lisäämiseen. Metsien virkistyskäytön keskeisin haaste liittyy virkistysmahdollisuuksien kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen: tarve kehittää palveluita erityisesti suurien väestökeskittymien lähialueilla lisääntyy. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamiselle haetaan kustannustehokkaita toteutustapoja erilaisista vapaaehtoisista toimista ja olemassa olevien suojelualueiden ennallistamisesta.

Metlan raportin tulevaisuudenkuvat on nimetty ”nykyrakenteiden kehittämisen” ja ”aktiivisen muutoksen” vaihtoehdoiksi. Ensin mainitussa vaihtoehdossa nykyrakenteet koetaan hyviksi ja turvallisiksi, eikä niitä pyritä aktiivisesti muuttamaan. Muutoksiin liittyviä riskejä korostetaan enemmän kuin nykyrakenteisiin liittyviä. Tehdään toimintaympäristön muutoksista ja sopimuksista aiheutuvat järkevät ja välttämättömät muutokset, jotka turvaavat nykyisen toiminnan kehittämisen. Aktiivisen muutoksen tulevaisuudenkuvassa arvioidaan monien nykyrakenteet muovanneiden vahvuustekijöiden olevan heikkenemässä tai hävinneen. Siksi panostetaan rakenteiden aktiiviseen uudistamiseen ja ollaan valmiita ottamaan riskejä uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien kehittämisessä.

Maailmalla nopeasti kasvava energian tarve, ilmastonmuutos, kiinnostus uusiutuviin luonnonvaroihin perustuviin tuotteisiin sekä metsien merkitys virkistyksen ja terveyden lähteenä ovat eräitä merkittäviä muutosajureita, jotka muovaavat metsäalan toimintaympäristöä tulevina vuosikymmeninä. Metsäalalla on hyvät mahdollisuudet auttaa tuottamaan lisää aineellista ja aineetonta hyvinvointia entistä vähemmällä ympäristökuormalla. Tästä näkökulmasta Suomen metsäalan tulevaisuuden mahdollisuudet näyttävät hyviltä. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin nykyistä selvästi merkittävämpää panostusta tutkimus- ja kehitystyöhön.

Asiasanat

metsäala, tulevaisuuskatsaus, 2015, metsäpolitiikka

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Hetemäki, Lauri, Harstela, Pertti, Hynynen, Jari, Ilvesniemi, Hannu & Uusivuori, Jussi (toim.). 2006. Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015. Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 26. 250 s. ISBN -13: 978-951-40-2001-8 (PDF), ISBN -10: 951-40-2001-4 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp026.htm.

Yhteystiedot

Lauri Hetemäki, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö, Helsingin toimipaikka, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki. Sähköposti lauri.hetemaki@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle