Metlan työraportteja 25

Ilmastonmuutos Lapissa – näkyvätkö muutokset – sopeutuuko luonto?

Tekijät: Nikula, Ari & Varmola, Martti (toim.)
Sivuja: 58

Tiivistelmä

Rovaniemen ja Kolarin toimintayksiköiden tutkimuspäivän aiheena oli ilmastonmuutos Lapissa ja sen vaikutukset metsäluontoon. Tuomenvirta ja Drebs tarkastelevat Lapin ilmastoa Sodankylässä vuodesta 1908 lähtien tehtyjen lämpötilan mittausten perusteella. Aineisto osoittaa, että monien sovellusten kannalta tärkeissä lämpötilasuureissa on havaittavissa muutoksia, vaikka keskilämpötiloista ei pitkäkestoisia tilastollisesti merkitseviä trendejä löytyisikään.

Helteen artikkelissa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia poronhoitoon. Artikkelissa testattiin neljä yleisesti esitettyä ja tärkeimpänä pidettyä hypoteesia lumipeitteen ja kesälämpötilojen vaikutuksesta porojen vasomistulokseen, kuolleisuuteen ja painoihin.

Itkosen artikkelissa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin. Jotta luonnonsuojelun tavoitteet voidaan ilmaston muuttuessakin saavuttaa, luonnonsuojelualueiden hoidossa on otettava muutoksen vaikutukset huomioon ja varauduttava niihin jo ennakolta.

Juntunen, Neuvonen ja Sutinen tarkastelevat männyn puurajan muutoksia viimeisen 400 vuoden aikana ja metsänraja-puuraja -vaihettumisvyöhykkeen ikärakennetta. Tulokset tukevat havaintoja, joiden mukaan 1900-lukua edeltäneet vuosisadat olivat yleisesti kylmiä ja sisälsivät ainoastaan muutamia uudistumisen kannalta suotuisia ajanjaksoja vuosisadassa. Männyn puuraja on edennyt 1900-luvulla Länsi-Lapissa yli 30 kilometrin päähän vuosisadan alun metsänrajasta.

Mikkola ja Virtanen esittävät paikkatietoaineistoihin ja -menetelmiin perustuvan tilastollisen mallin, jolla männyn metsänrajan sijainti voidaan mallittaa suhteessa maantieteelliseen sijaintiin, topografiaan ja lämpötilaan. Mallin parametreja muokkaamalla pystytään tarkastelemaan myös mahdollisen ilmastomuutoksen aiheuttamia teoreettisia metsänrajan siirtymiä.

Syksyllä 2004 Kilpisjärvellä lensi ”miesmuistiin” suurin määrä aikuisia tunturimittareita. Virtanen, Pekkanen, Mikkola ja Kauhanen esittävät maastotöihin ja satelliittikuvatulkintoihin perustuen, missä ja minkälaisina tunturimittarin syönti kasvillisuudessa esiintyi Kilpisjärven alueella vuosina 2004 ja 2005. Mielikäinen pohtii artikkelissaan ihmisen aiheuttamien muutosten vaikutusta metsien kasvuun sekä sitä, miten ilmastonmuutos tulisi ottaa huomioon metsien hoidossa.

Asiasanat

ilmastonmuutos, ilmastonvaihtelu, Lappi, metsänhoito, metsänraja, pohjoiset havumetsät, porotalous, tunturimittari

Ladattavat tiedostot

Esipuhe (pdf, koko 424 kb)
Ari Nikula & Martti Varmola
Muuttuva Lapin ilmasto (pdf, koko 453 kb)
Heikki Tuomenvirta & Achim Drebs
Ilmaston ja maastonmuotojen vaikutus metsänrajaan (pdf, koko 5271 kb)
Kari Mikkola & Tarmo Virtanen
Männyn puurajan muutokset viimeisen 400 vuoden aikana ja metsänraja-puuraja vaihettumisvyöhykkeen ikärakenne (pdf, koko 930 kb)
Vesa Juntunen, Seppo Neuvonen & Raimo Sutinen
Käsivarren tunturimittarituhot vuosina 2004 ja 2005 (pdf, koko 13748 kb)
Tarmo Virtanen, Katja Pekkanen, Kari Mikkola & Heikki Kauhanen
Poronhoito ja muuttuva ilmasto (pdf, koko 491 kb)
Timo Helle
Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet (pdf, koko 750 kb)
Pertti Itkonen
Miten ilmastonmuutos tulisi ottaa huomioon metsien hoidossa? (pdf, koko 269 kb)
Kari Mielikäinen
Kirjoittajien yhteystiedot (pdf, koko 141 kb)

Bibliografiset tiedot

Nikula, Ari & Varmola, Martti (toim.). 2006. Ilmastonmuutos Lapissa – näkyvätkö muutokset – sopeutuuko luonto?. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 25. 58 s. ISBN -13: 978-951-40-2000-1 (PDF), ISBN -10: 951-40-2000-6 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp025.htm.

Yhteystiedot

Ari Nikula, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimintayksikkö, PL 16, 96301 Rovaniemi. Sähköposti ari.nikula@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle