Metlan työraportteja 8

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020

Tekijät: Asikainen, Antti, Ala-Fossi, Antti, Visala, Arto & Pulkkinen, Päivi
Sivuja: 91

Tiivistelmä

Kun perinteisessä puunjalostuksessa ja -korjuussa työpaikat ovat vähentyneet jatkuvasti, metsäkoneiden valmistuksessa työpaikkojen lukumäärä on kasvanut. Euroopassa ja laajemminkin koko maailmassa on tapahtumassa korjuuteknologian uusjako; runkomenetelmä, jolla korjataan edelleen yli puolet maailman raakapuusta, on väistymässä tavaralajimenetelmän tieltä. Muutoksen seurauksena Suomen metsäkoneteollisuus kasvaa sekä liikevaihdoltaan että työllistävyydeltään. Suomen metsäteknologiasektorin kannalta tulevaisuuden avainkysymykseksi muodostuu se, pystytäänkö asema maailmanmarkkinoiden tärkeimpänä konetoimittajana säilyttämään. Uhkakuvana on osaamisen ja konevalmistuksen siirtyminen halvemman tuotannon maihin.

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta -hankkeessa hahmoteltiin visio metsäteknologian toimialasta vuonna 2020. Tähän päästiin kokoamalla metsäteknologiasektorin teollisuuden sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden näkemykset sektorin tavoitetilasta ja asemasta sekä konetuotannon että alan asiantuntijaosaamisen osalta. Tuloksena syntyi tiekartta niistä toimenpidekokonaisuuksista, joita vision saavuttaminen edellyttää. Toimialaa tarkasteltiin maailmanlaajuisesti siten, että Eurooppa, Venäjä ja Pohjois-Amerikka olivat tarkemman tarkastelun kohteena. Puunkorjuukoneiden osalta pyrittiin selvittämään nimenomaan Suomessa valmistettujen tavaralajimenetelmän koneiden nykytilannetta ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Projektin luonteesta johtuen haastateltaviksi valittiin lähinnä suomalaisia alan yrityksiä ja osaajia. Selvityksessä ei tehty tarkkoja kannattavuuslaskelmia, vaan pyrittiin realistisiin arvioihin tulevaisuuden puunkorjuumääristä ja tulevaisuudessa tarvittavista koneista erityisesti teollisuuspuun ja energiajakeen korjuussa.

Metsäkoneiden kokonaismaailmanmarkkinat vuonna 2020 ovat noin 6 000–8 000 konetta, joista 4 000–6 000 on tavaralajimenetelmän koneita. Jos Euroopan ja Venäjän hakkuut koneellistuvat nopeasti ja myös Etelä-ja Pohjois-Amerikan markkinoiden osittaisessa valtauksessa onnistutaan, voidaan päästä jopa 6 000 koneen vuosimarkkinoihin. Alan kasvupotentiaali on mittava ja tämän potentiaalin realisoitumista voidaan tukea teknologiaohjelman keinoin. Monet teknologiset innovaatiot olisivat hyödyllisiä myös metsäteknologiasektorilla, mutta niiden kustannustehokkaassa soveltamisessa metsäympäristössä on paljon kehitettävää. Konekonsepteja ja teknologiaa on kehitettävä erilaisten markkina-alueiden tarpeet huomioiden. Automaatiolla on keskeinen asema kehityksessä.

Asiasanat

metsäkoneet, metsäteknologia, tulevaisuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Asikainen, Antti, Ala-Fossi, Antti, Visala, Arto & Pulkkinen, Päivi. 2005. Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 8. 91 s. ISBN 951-40-1960-1. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp008.htm.

Yhteystiedot

Antti Ala-Fossi, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti: antti.ala-fossi@metla.fi.

Muut tiedot

Yksikkö: Joensuun toimintayksikkö
Hanke: Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta

Hankkeen rahoitus: Tekes

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle