Pohjoiset havumetsät – tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon
  

Pohjoiset havumetsät –
tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon

.
 >

Tekijät: Heikki Kauhanen, Timo Kuuluvainen, Anna-Liisa Ylisirniö ja Esa Huhta (toim.). Taitto Mirja Vuopio, kannen layout Jouni Hyvärinen, kuvankäsittelyt ja kartat Jari Hietanen, Peter Peltonen ja Janne Satta.

Julkaisuvuosi: 2008

Sivuja: 82

ISBN: 978-951-40-2108-4 (nid.), 978-951-40-2107-7 (pdf)

Hinta: 12€ (sis. alv) + toimituskulut 5€.

Tilaukset: Mirva Kähkölä, mirva.kahkola @ metla.fi, p. 029 532 5159

 

Tiivistelmä: Teollinen puuntuotanto on muokannut metsäluontoa voimakkaasti viime vuosikymmeninä, minkä seurauksena metsäluonnon monimuotoisuus on vähentynyt ja uhanalaisten metsälajien määrä on kasvanut. Valtaosa metsälajistosta elää suojelualueiden ulkopuolisissa talousmetsissä, eikä suojelualueita voida perustaa rajattomasti. Niinpä metsänkäsittelymenetelmiä tulisi kehittää eliöiden elinympäristöjä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävään suuntaan. Perinteinen avohakkuiden luoma metsäympäristö eroaa suuresti luonnontilaisten häiriö- ja sukkessioprosessien luomasta vaihtelevasta metsärakenteesta. Metsän luontaisen häiriödynamiikan mukailu metsänkäsittelyssä on tärkeää pyrittäessä turvaamaan monimuotoisuutta ja uhanalaisten lajien säilymistä talousmetsissä. Häiriödynamiikkaa jäljitteleviä pohjoisiin talousmetsiin sopivia metsien käsittelymalleja olisivat mm. erilaisia hakkuutapoja soveltavat monikohorttimalli ja ASIO-malli. Lisäksi monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeää olisi metsämaiseman kytkeytyneisyyden, metsiköiden rakenteellisen vaihtelevuuden, pienvesiekosysteemien ja riittävän lahopuumäärän säilyttäminen. Pienialainen kulotus luonnonhoitomenetelmänä edistää lahopuulajiston monimuotoisuutta. Tähän kirjaan on koottu tutkimustuloksia ja suosituksia metsätalouden kehittämiseksi monimuotoisuutta tukevaan suuntaan. Tuloksia voidaan soveltaa myös suojelualueiden hoitoon.

 

Asiasanat: monimuotoisuus, luonnonmukainen metsänhoito, luonnonmetsät, metsäpalot, lahottajasienet, sukkessio, Murmansk, Arkangeli, uhanalaiset lajit, häiriödynamiikka, käävät

Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos

Painopaikka: Paino Kopijyvä

Copyright © Tekijät

Lupia teoksen osittaiseenkin kopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana Kopiosto Oy (tekijänoikeuslaki 401/61).
Muuhunkäyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta.

 
   Päivitetty:   07.06.2012 /KBym Metla : Julkaisut : Muut    Palaute Metlan etusivulle
. .