©Liisa Karintaus Vi utforskar skogen
Ideer och uppgifter för grundskolans naturundervisning

MATERIALET  
PDF-format (4 Mb)  


COPYRIGHT  
Metla
   

Läromedlet Vi utforskar skogen riktar sig i synnerhet till grundskolelever. I materialet ingår uppgifter som skall fördjupa eleverna i naturobservationer och experimentell skogsforskning. Uppgifterna bildar fyra helheter:

  1. Naturen förändras med årstiderna,
  2. Mångfalden i skogen,
  3. Trädens tillväxt varierar och
  4. Förändringar i skogens välbefinnande

Till varje uppgift hör elevens och lärarens sidor. På elevens sida finns anvisningar för arbetet och dess utförande. På lärarens sida finns bakgrundsinformation för uppgifternas ämnesområden, råd för hur uppgifterna kan genomföras och tips på litteratur. I många uppgifter ingår också bottnar för fältblanketter, tabeller och bilder på arterna.

© Tuula VuorinenVad forskar man i...

Det är enklast att påbörja observationerna och undersökningarna i skogen från helheterna Naturen förändras med årstiderna och Mångfalden i skogen. Eleverna lär sig att iaktta förändringar som sker i naturen under de olika årstiderna och att fundera på orsakerna till förändringarna. Varför stiger saven om vårarna? Vilka växter växer i karga och vilka i bördiga skogar? Hur och varför ändrar sig växtligheten från söder till norr?

Helheten Trädens tillväxt varierar lär ut grundmetoderna för den experimentella skogsforskningen. Förutom dessa grundmätningar artbestämmer vi trädslag och studerar variationerna i trädens tillväxt.

Delområdet Förändringar i skogens välbefinnande undervisar i hur man gör iakttagelser i naturen men också hur man resonerar, särskilt vad gäller frågor om orsak och verkan. Vi studerar de spår på plantorna som djuren efterlämnat och söker efter skalbaggar eller deras gångar under barken. På trädens stammar studerar vi lavar och av trädkronan uppskattar vi barrningen. Vilka tecken hör till naturens kretslopp och vilka förändringar har människans verksamhet förorsakat?

Var forskar man ...

Undersökningar kan göras t.ex. i skogen nära skolan. Vilken typ av skog som lämpar sig bäst för respektive uppgift klargörs i början av varje uppgift. Skogsforskningsinstitutets forskningsskogar lämpar sig som provytor för detta läromedel. Innan man går till skogen lönar det sig att fråga de anställda i regionen var man kan utföra de undersökningar som hör till uppgifterna. För bägge uppgifterna finns en förteckning även vilka redskap man tar med på utflykten. Dessutom behöver man experimentlust och en ordentlig utrustning för utflykten.

Materialets användning

Vi utforskar skogen -inlärningsmaterialet (PDF 4 mb) är producerat av Skogsforskningsinstitutet (Metla) och det är gratis. Man får fritt kopiera och skriva ut materialet för undervisningsendamål.© Tuula Vuorinen


Tillägsuppgifter:

Skogsforskningsinstitutet
Informationen
Unionsgatan 40 A
00170 HELSINGFORS
tel. +358 10 211 2000
e-post: info@metla.fi

Skogsforskningsinstitutet
Solböle forskningsområde
Solböle
10570 BROMARV
tel. +358 10 211 2840
kaija.puputti@metla.fi


 
  Päivitetty:  23.8.2004/SaMuMetla : Publikationer  : Muut julkaisut  PalauteMetlan etusivulle