Kansikuva
  

Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun

Sisällysluettelo

 >

 

Alkusanat

8

1

Metsätyyppioppi

14

1.1

Kasvit ja kasvillisuus kasvupaikan ja sen tuotoskyvyn kuvaajina

16

 

Historiaa

17

 

Kasvit ja ympäristö

17

1.2

Kasvupaikan primaarinen laatu ja arvo

19

1.3

Sekundaariset kasvupaikkatekijät

20

1.4

Metsätyypin käsite

20

2

Kasvupaikkatyyppi- ja metsätyyppijärjestelmä

22

2.1

Metsätyyppiteorian sovellus

24

2.2

Metsätyyppien rinnakkaisuus eri kasvillisuusvyöhykkeillä

26

2.3

Kasvupaikkatyyppi metsätyypin yläkäsitteenä

29

2.4

Metsätalousmaan maaluokat

31

3

Näkökohtia käytännön kasvupaikkaluokitukseen

36

3.1

Luokituksen ja paikkatiedon perusyksikkö – kuvio

37

3.2

Opaskasvit – indikaattorilajit

38

3.3

Kasvupaikkatyypin määrittäminen kysymyssarjan avulla

40

3.4

Maalaji ja orgaanisen kerroksen laatu

45

3.5

Puuntuotoskykyä alentavat lisämääreet

47

3.6

Maanmuokkaus

49

3.7

Metsänlannoitus

50

3.8

Metsäpalo ja kulotus

50

3.9

Metsitetyt pellot

52

3.10

Metsälaidunnus

53

 

Tietotaulu: Kangasmetsä, lehto, turvekangas vai suo?

54

 

Tietotaulu: Pituusbonitoinnin periaate

59

4

Kasvupaikkatyypit ja niiden metsätyypit

62

4.1

Lehdot

64

 

Yleistä

65

 

Puusto

67

 

Pensaskerros

68

 

Kenttäkerros

68

 

Pohjakerros

71

 

Kosteat lehdot

72

 

Tuoreet lehdot

81

 

Kuivat lehdot

91

4.2

Lehtomaiset kankaat (käenkaali-mustikkatyypin ryhmä)

98

 

Yleistä

99

 

Puusto

99

 

Pensaskerros

100

 

Kenttäkerros

100

 

Pohjakerros

102

 

Lehtomaisten kankaiden metsätyypit

104

4.3

Tuoreet kankaat (mustikkatyypin ryhmä)

114

 

Yleistä

115

 

Puusto

115

 

Pensaskerros

116

 

Kenttäkerros

116

 

Pohjakerros

120

 

Tuoreiden kankaiden metsätyypit

121

4.4

Kuivahkot kankaat (puolukkatyypin ryhmä)

134

 

Yleistä

135

 

Puusto

135

 

Pensaskerros

136

 

Kenttäkerros

136

 

Pohjakerros

138

 

Kuivahkojen kankaiden metsätyypit

140

4.5

Kuivat kankaat (kanervatyypin ryhmä)

150

 

Yleistä

151

 

Puusto

151

 

Pensaskerros

151

 

Kenttäkerros

151

 

Pohjakerros

152

 

Kuivien kankaiden metsätyypit

154

4.6

Karukkokankaat (jäkälätyypin ryhmä)

158

 

Yleistä

159

 

Puusto

159

 

Pensaskerros

159

 

Kenttäkerros

159

 

Pohjakerros

160

4.7

Kitu- ja joutomaaluokat kivennäismailla

161

 

Kitumaat

162

 

Joutomaat

164

 

Liite 1. Yleisten metsäkasvien suhde kasvupaikkatyyppiin, metsikön ikään ja puulajivaltaisuuteen

166

 

Liite 2. Suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset kasvupaikkatyyppien ja metsätyyppien nimet

171

 

Liite 3. Metsätyyppien nimet ja lyhenteet

172

 

Liite 4. Kirjassa esiintyvien kasvilajien suomenkieliset ja tieteelliset nimet

174

 

Kirjallisuus

178

 

Hakemisto

183

 
   Päivitetty:   26.06.2008 /JSaa Metla : Julkasiut : Muut    Palaute Metlan etusivulle
. .