Kolin ja Hattusaaren paikallinen metsäohjelma

 >

Tiivistelmä

Kolin ja Hattusaaren paikallisessa metsäohjelmassa on kuvattu alueen metsien nykytila, tuotantoja käyttömahdollisuudet, paikallisten ihmisten linjaukset alueen metsien käytön kehittämiseksi seuraavan kymmenen vuoden ajalle sekä yhteisöaloitteiden toteuttamiseen soveltuvat rahoituslähteet. Kolin ja Hattusaaren metsäohjelma on Suomen ensimmäinen paikallisella tasolla tehty metsäohjelma. Ohjelmatyön tavoitteena oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia metsät tarjoavat maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiselle ja elinvoimaisuuden parantamiselle.

 

Itse ohjelmatyö tehtiin kylätasolla, paikallisessa työryhmässä. Lisäksi Kolilla järjestettiin yleisötapahtumia ja kansainvälisiä henkilövaihtoja, jotka osaltaan tukivat paikallisen työryhmän työtä. Kolin ja Hattusaaren alueen nykytilan kuvauksessa hyödynnettiin paikallisen asiantuntemuksen lisäksi tilastotietoa, aikaisempia suunnitelmia ja selvityksiä, kaava- ja kartta-aineistoa, eri alojen asiantuntijoita sekä eri toimijoiden internetin kautta välittämiä ajankohtaistietoja. Ohjelmatyön teknisestä tuesta, alueellista metsälaskelmista sekä rahoituslähteiden kartoituksesta vastasi Metsäntutkimuslaitos. Metsäkeskus Pohjois-Karjala raportoi metsäohjelmaan yksityismetsien metsävaroista, hakkuista ja metsänhoitotöistä, minkä perusteella Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala laski puuntuotannon ja metsänhoitotöiden työllistävän vaikutuksen ohjelma-alueella. Nämä molemmat organisaatiot vastasivat metsänomistajien tuesta ja neuvonnasta (esimerkiksi metsäkeskuksen tilakohtainen metsäsuunnittelu) valmistelutyön aikana.

 

Puuvarojen talouskäyttöön ja energiapuuhun liittyvinä tavoitteina työryhmä linjasi ohjelmaan tuottoisat metsät, laatupuun kasvatuksen, energiapuun korjuun ja käytön lisäämisen sekä hirvivahinkojen korvaamisen ja vähentämisen. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa tärkeinä toimijoina pidettiin metsäkeskusta ja metsänhoitoyhdistystä. Mahdollisiksi toimenpiteiksi kirjattiin mm. metsänhoitorästien hoitaminen, oikea-aikaiset metsänhoitotyöt, pystykarsinta, energiapuun korjaaminen aiemmin hoitamatta jääneistä kasvatusmetsistä ja kuusivaltaisilta päätehakkuukohteilta, metsäenergian hyötykäytön lisääminen sekä hirvituhojen ennalta ehkäiseminen. Työryhmäläiset toivoivat erityisesti Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten tukien täsmämarkkinointia metsänomistajille sekä metsänomistajien koulutusta ja neuvontaa.

 

Metsien muihin arvoihin liittyvinä tavoitteina ohjelmaan kirjattiin kansallispuiston ulkopuolisten polkujen kunnostaminen ja ylläpito, Herajärven kierroksen jatkolenkkien toteutus, maiseman avaaminen tärkeiltä maisemapaikoilta, luontomatkailun ohjelmapalveluiden kehittäminen sekä kesäteatteripaikan ja muiden kulttuurikohteiden käytön kehittäminen. Eri toimijoiden välinen yhteistyö koettiin työryhmässä tärkeäksi näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kehittämishankkeisiin on mahdollista hakea rahoitusta esim. Pohjois-Karjalan Työvoima- ja elinkeinokeskukselta (TE-keskus) tai Vaara Karjalan Leader ry:ltä. Työpaikkoihin liittyvänä tavoitteena ohjelmaan kirjattiin uusien työpaikkojen luominen kylälle ja toimenpiteiksi kylämetsurin palkkaaminen ja puuenergiaosuuskunnan perustamisen tuki. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista työryhmässä katsottiin olennaiseksi palvelutarpeen selvittäminen.

 

Ohjelma konkretisoi asioita, joita halutaan tuoda esille tai viedä aktiivisesti eteenpäin yhteisönä. Ohjelmaa voi käyttää esimerkiksi tausta- ja perusteludokumenttina haettaessa rahoitusta yhteisille tuki- ja kehittämisprojekteille. Metsäohjelma tarjoaa lisäksi kanavan jäsentää paikallistason näkemyksiä metsien käytöstä alueellisten ja kansallisten metsäohjelmien sekä maakuntakaavojen valmisteluun. Tämän kokeiluhankkeen sivutuotteena syntyneitä suunnittelumenetelmiä voidaan hyödyntää jatkossa myös muilla maaseutualueilla, joilla metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan ja metsien muun käytön yhteensovittaminen on haasteellista.

 

Julkaisu

Nuutinen, T., Kärkkäinen, L., Niinistö, S., Hassinen, K. ja Lukkarinen, E. (toim.) 2007. Kolin ja Hattusaaren paikallinen metsäohjelma. 49 s. (pdf 2,8 Mb)

 

ISBN 978-951-40-2063-6

 

Julkaisun jakelu

Leena Kettunen, Metla/Joensuu

 
   Päivitetty:   09.07.2012 / REsk Metla : Julkaisut : Muut julkaisut   Palaute Metlan etusivulle
. .