Metsäsuunnitelma metsäammattilaisen käytössä Etelä-Savossa.

 
 

Niskanen, Y. 2002.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 828. 27 s + liitteet.
[ISBN 951-40-1808-7]
[Hinta 10,00 EUR]

 

Tiivistelmä:

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt ja puunostajat käyttävät metsäsuunnitelmaa työssään. Tutkimus perustuu Etelä-Savon metsäkeskuksen toimialueella keväällä 2001 tehtyyn postikyselyyn. Tulosten mukaan metsäammattilaiset käyttävät metsäsuunnitelmia laajasti työssään sekä yksin että yhdessä metsänomistajien kanssa. Suunnitelman käytössä ei ollut eroja toimittaessa paikkakuntalaisen tai ulkokuntaisen metsänomistajan kanssa. Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöillä suunnitelman käyttö painottui erilaisten metsänhoito- ja hakkuukohteiden etsintään, kun puunostajilla käyttö keskittyi hakkuukohteiden etsinnän lisäksi hakkuu- ja puutavaralajikertymien arviointiin. Metsäammattilaisista osa piti metsäsuunnitelmaa noudatettavana asiakirjana ja osa puhtaasti tietovarastona. Useimmiten painottui kuitenkin enemmän suunnitelman noudattaminen kuin käyttö tietovarastona. Tehtävästä riippuen metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöistä noin puolet pyrki toiminnassaan noudattamaan suunnitelmaa. Puunostajat painottivat metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöitä useammin suunnitelman noudattamista. Yleisimmin suunnitelmaa pyrittiin noudattamaan metsäluonnonhoidossa. Ammattilaiset arvioivat suunnitelman noudattamisesta olevan paljon hyötyä metsänomistajille. Suunnitelman noudattamisen voi kuitenkin katsoa suurelta osin olevan metsätoimihenkilöiden vastuulla, sillä metsänomistajat itse ottivat suunnitelman noudattamisen keskusteluun varsin harvoin.

 

Avainsanat:
metsäsuunnittelu, metsäpolitiikka, metsänhoitoyhdistys, puunostajat, yksityismetsänomistajat

Yhteystiedot:
Yrjö Niskanen, Etelä-Savon metsäkeskus, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli.
Sähköposti: yrjo.niskanen@metsakeskus.fi

Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus, hanke 3309

Tilaukset:
Metsäntutkimuslaitos, kirjasto, PL 18, 01301 Vantaa,
puhelin (09) 8570 5580, faksi 010 211 2201,
sähköposti: kirjasto@metla.fi

Hyväksynyt:
Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen 10.1.2002

Taitto:
Raija Lahtinen

 

Alkuun

  Päivitetty:  29.1.2002/KKKo  Metla : Julkaisut : Tiedonantoja : 828   Palaute Metlan etusivulle