Ilmasto muuttuu - mukautuvatko metsät

Riikonen, Johanna & Vapaavuori, Elina (toim.). 2005
Metsšntutkimuslaitoksen tiedonantoja 944. 128 s.
[ISBN 951-40-1978-4]

[Maksuton, toimituskulut 5 eur] Tilaa tiedonanto

Julkaisu kokonaisuudessaan


Asiasanat:

boreaalinen vyöhyke, ilmastonmuutos, metsänhoito, metsäpuut, metsäekosysteemi /boreal zone, climate change, forest trees, forest ecosystems, silviculture

Sisällys:

Alkusanat
Kirjoittajat
Ekologian murroskausi 1960-luvun lopulla, ja mitä siitä teki IBP
Katsaus globaaliin ilmastomuutokseen
Ilmastonmuutosskenaarioita Suomelle
Metsämaanmikrobiologisten prosessien ilmakehällinen merkitys: Metaani(CH4) ja dityppioksidi(N2O)
Ilmastomuutoksen biologiset vaikutusmekanismit metsäpuilla
Metsäpuiden kasvu ja ilmastomuutos - männyn fysilogisia ja ekologisia vasteita kohoavaan ilman lämpötilaan ja hiilidioksidipitoisuuteen
Lehtipuut - menestyjiä tulevisuuden ilmastossa ? Tuloksia Suonejoen kenttäkokeesta rauduskoivulla
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsäpuiden kemiaan ja rakenteeseen - tuloksia eri puilla tehdyistä tutkimuksista
Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsätuhoihin ja -tauteihin boraalisen vyöhykkeen metsissä
Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsäekosysteemin toimintaan ja rakenteeseen sekä metsien hoitoon ja ainespuun tuotantoon

Tiivistelmš:

Globaalin ilmastonmuutoksen kehittyminen ja sen etenemiseen liittyvät skenaariot sekä metsämaan biogeokemialliset prosessit muodostavat oleellisen pohjan pohdittaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsien kehittymiseen ja metsäluontoon. Ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt, kuten muutokset lämpötiloissa, sademäärissä, ilmakehän kaasukoostumuksessa ja UV-säteilyssä, vaikuttavat voimakkaasti metsäpuiden kasvuympäristöön. Metlan tiedonannossa käsitellään muun muassa Suomen ilmastonmuutosskenaarioita, ilmastonmuutoksen biologisia vaikutusmekanismeja metsäpuilla, boreaalisen vyöhykkeen lehtipuiden kasvua tulevaisuuden ilmastossa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsäpuiden puun kemiaan ja rakenteeseen sekä metsäekosysteemin toimintaan ja rakenteeseen.

Ilmastonmuutokseen liittyy lämpenemisen lisäksi myös monia muita kasveihin liittyviä stressitekijöitä, joiden vaikutusmekanismit solutasolla sekä vaikutukset kasvien fysiologiaan ja kasvuun on tunnistettava, jotta voidaan arvioida ja ennustaa ilmastonmuutoksen laajempaa merkitystä metsien kehityksen kannalta. Ilmastonmuutoksella on myös vaikutuksia metsätuhojen ja tautien esiintymiseen. Lämpeneminen, samoin kuin kosteusolosuhteiden muutokset, saattavat altistaa kasveja erilaisille eläinten, hyönteisten ja taudinaiheuttajien aiheuttamille tuhoille. Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät erilaiset stressitekijät heijastuvat lopulta metsien kasvuun ja puun tuotantoon sekä metsien hoitokäytäntöihin.

Julkaisu on koottu vuonna 2004 järjestetyn seminaarin pohjalta ja se sisältää 12 artikkelia, joiden kirjoittajina on useita kotimaisia asiantuntijoita. Seminaarin järjestivät Metlan Suonenjoen yksikkö sekä Kuopion yliopisto ja sitä rahoitti Metsämiesten Säätiö.


Linkit: Ekologisen ympäristötieteen laitos, Centre of Excellence for Forest Ecology and Management, Plant Ecophysiology and Climate Change Group (PECC)

YksikkŲ: Suonenjoen toimintayksikkŲ
Hanke: Metsšpuiden vasteet muuttuvaan ympšristŲŲn

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 02.10.2014 13:46   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle