Puiden kasvuhäiriöt viljavilla kivennäismailla.

Rikala, Risto (toim.). 2004
Metsšntutkimuslaitoksen tiedonantoja 934. 68 s.
[ISBN 951-40-1944-X]

[Maksuton, toimituskulut 5 eur] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

kasvuhäiriö, kuusi, mänty, koivu, boori, pakkanen, taudit, hyönteiset, nisäkkäät, kuusentuomiruoste, lannoitus, kivennäismaa

Sisällys:

Title in English:
Growth disturbances in trees on fertile mineral soils.
Final report of the project "Growth disturbances in burnt-over Norway spruce stands"

Appendix:
English translations for the figures and tables shown in the original report.
(PDF, 20 pages). See below for Table of Contents.PUIDEN KASVUH√ĄIRI√ĖT VILJAVILLA KIVENN√ĄISMAILLA ‚Äď YHTEENVETO
Risto Rikala (s. 5-19)

1 Johdanto
2 Kasvuhäiriöoireisto
3 Häiriöihin johtavat syyt
4 Kasvuhäiriöiden esiintyminen ja taloudellinen merkitys
5 Kasvuhäiriöiden tunnistaminen ja ennakoiminen
6 Lannoitus häiriön torjuntakeinona
7 Johtopäätökset
Kirjallisuus

TUTKIMUSARTIKKELIT

I Kasvuhäiriön solutason oireisto ja sen kehittyminen.
Sirkka Sutinen, Risto Rikala ja Tarja Lehto (s.21-25)

II Nuorten kuusikoiden kasvuhäiriön maantieteellinen esiintyminen ja booritilanne viljavillakivennäismailla Etelä-Suomessa.
Pekka Tamminen ja Anna Saarsalmi (s. 26-29)

III Kuusen kasvuhäiriöt Pohjois-Savossa ja niiden taloudellinen merkitys
Tenho Hynönen ja Timo Makkonen (s. 30-34)

IV Sienituhot kasvuhäiriökuusikoissa.
Martti Vuorinen (s. 35-37)

V Eläimet kasvuhäiriöiden aiheuttajina.
Maarit Kytö (s. 38-40)

VI Boorin puutoksen vaikutus kuusen talvenkestävyyteen.
Mikko Räisänen, Tapani Repo ja Tarja Lehto (s. 41-46)

VII Boorin merkitys puiden hienojuurille ja mykorritsoille.
Tarja Lehto, Marjoriitta Möttönen, Mikko Räisänen, Anu Lavola ja Pedro Aphalo (s. 47-52)

VIII Boorilannoituksen vaikutus kasvuhäiriökuusikon ravinnetilaan ja kehittymiseen.
Anna Saarsalmi ja Pekka Tamminen (s. 53-57)

IX Booripitoiset lannoitteet ja nuoren kuusikon toipuminen häiriöstä.
Tenho Hynönen (s. 58-61)

X Boorilannoitteen syyslevitys kuusikossa.
Risto Rikala ja Martti Vuorinen (s. 62-63)

XI Koivikoiden booripitoisuuden ja kasvuhäiriöiden yhteys:
Risto Rikala ja Martti Vuorinen (s.64-68)

Table of contentsGrowth disturbances in trees on fertile mineral soils ‚ÄĒ Summary
Risto Rikala (pp. 5-19)

RESEARCH ARTICLES

I Symptoms of growth disturbance at the cell-level and the development of the disturbance
Sirkka Sutinen, Risto Rikala and Tarja Lehto (pp. 21-25)

II Occurrence of growth disturbances and boron concentrations in soil and needles on fertile forested mineral soils in Southern Finland.
Pekka Tamminen and Anna Saarsalmi (pp. 26-29)

III Growth disturbances in Norway spruce stands in North Savo and their economic significance
Tenho Hynönen and Timo Makkonen (pp. 30-34)

IV Fungal injuries in Norway spruce forests with growth disturbances
Martti Vuorinen (pp.35-37)

V Animals as a cause of growth disturbances
Maarit Kytö (pp. 38-40)

VI The effect of boron deficiency on frost hardiness in Norway spruce
Mikko Räisänen, Tapani Repo and Tarja Lehto (pp. 41-46)

VII The significance of boron for fine roots and mycorrhizas of trees
Tarja Lehto, Marjoriitta Möttönen, Mikko Räisänen, Anu Lavola and Pedro Aphalo (pp. 47-52)

VIII Effect of boron fertilization on the nutrition and development of Norway spruce stand with growth disturbance
Anna Saarsalmi and Pekka Tamminen (pp. 53-57)

IX Boron fertilizers and the recovery of young Norway spruce stands from the disturbance
Tenho Hynönen (pp. 58-61)

X Autumn boron fertilization in a Norway spruce stand
Risto Rikala and Martti Vuorinen (pp. 62-63)

XI Boron status and growth disturbances in silver birch stands
Risto Rikala and Martti Vuorinen (pp. 64-68)

Tiivistelmš:

Alkusanat

Itä-Suomessa, erityisesti Pohjois-Savon metsäkeskuksen alueella, havaittiin 1980-luvulla viljafien maiden nuorissa istutuskuusikoissa epänormaalia kehitystä, joka ilmeni kasvaimien kuolemisena, pituuskasvun tyrehtymisenä ja latvusten pensastumisena. Aluksi kasvuhäiriöistä keskusteltiin retkeilyillä ja niistä kirjoitettiin lehtiartikkeleissa. Myöhemmin ongelma koettiin niin vakavaksi, että asiasta oli tarpeen tehdä selvitys. Vuonna 1999 metsätalouspäällikkö Tenho Hynösen johdolla käynnistyi selvitys, jossa kartoitettiin kasvuhäiriön esiintymistä ja taloudellista merkitystä Pohjois-Savon metsäkeskuksen alueella, Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Työn vielä kestäessä katsottiin aiheelliseksi aloittaa tutkimus kasvuhäiriöiden syiden ja torjuntakeinojen selvittämiseksi. Metsäntutkimuslaitos käynnistikin vuonna 2000 prof. Eino Mälkösen johdolla laaditun suunnitelman pohjalta hankkeen "Kaskialueen kuusikoiden kasvuhäiriöt". Maa- ja metsätalousministeriön myöntämä lisärahoitus mahdollisti Joensuun yliopiston ja Pohjois-Savon metsäkeskuksen mukaantulon hankkeeseen, ja siten tutkimustyötä ja tutkimustiedon jalkauttamista pystyttiin merkittävästi laajentamaan.

Hankkeen aikana (2000-2004) työ jakautui useisiin osatutkimuksiin. Raportin alkuosan yhteenvedon on tarkoitus antaa kokonaiskuva hankkeen päätuloksista täydennettynä kirjallisuustiedoilla. Jälkimmäisen osan tutkimusartikkeleihin on koottu osatutkimusten keskeiset tutkimusmenetelmät, tulokset ja johtopäätökset.

Esitämme parhaat kiitokset kaikille hanketta tukeneille sekä siinä mukana olleille henkilöille ja tahoille. Erityisesti olemme kiitollisia seuraaville metsänomistajille, jotka ovat antaneet meille mahdollisuuden perustaa mailleen kokeita ja kerätä näytteitä: Viljo Holopainen (Kuopio), Eero Jalkanen (Rautalampi), Rauno Miettinen (Tuusniemi), Matti Myllysen perikunta (Kiuruvesi), Heikki Ruotsalainen (Varpaisjärvi), Martti Siimes (Lapinlahti), Pekka Väänänen (Varpaisjärvi), Ari Tuomainen (Vehmersalmi), Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö ja Stora Enso Oyj.

Suonenjoella lokakuussa 2004

Risto Rikala

Kommentit


Linkit: Kaskialueen kuusikoiden kasvuhäiriö

YksikkŲ: Suonenjoen toimintayksikkŲ
Hanke: Kaskialueen kuusikoiden kasvuhširiŲ

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 02.10.2014 13:46   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle