Julkinen tuki yksityismetsätaloudessa.

Aarnio, Jukka (toim.).. 2004
Metsšntutkimuslaitoksen tiedonantoja 923. 111 s.
[ISBN 951-40-1923-7]

[Maksuton, toimituskulut 5 eur] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

investoinnit, julkinen tuki, kannattavuus, metsänparannus, yksityismetsät

Sisällys:

1 Johdanto
 
1.1 Puuntuotannon investoinnit ja julkinen tuki: taustaa
1.2 Metsätalouden julkisen tuen yleiset perustelut
1.3 Investointien julkisten tukien luokittelu
1.4 Teoksen tarkoitus ja sisältö
 
2 Julkinen valta toiminnan suuntaajana

2.1 Puuntuotannon julkinen rahoitus
2.1.1 Metsäpolitiikan päämäärät
2.1.2 Investointitavoitteet ja niiden toteutuminen
2.1.3 Julkisen rahoituksen kasvu- ja kannustevaikutukset
2.1.4 Yksityismetsien kokonaisinvestoinnit ja tukirahoituksen kohdentuminen
 
2.2 Tukirahoituksen hallinnointi ja ammattiapu
2.2.1 Nykymuotoisen metsäkeskusorganisaation tausta
2.2.2 Metsäohjelmat ja pysyvä metsänparannuslaki 1960- luvulta alkaen
2.2.3 Metsä 2000 -ohjelman aikana resurssit suurimmillaan
2.2.4 Metsätalouden ympäristöohjelma 1994 ja Kansallinen metsäohjelma 2010
 
2.3 Verotus tukimuotona
2.3.1 Metsätulojen verotus ja siihen liittyvät kannustimet
2.3.2 Metsätalouden verokertymä
2.3.3 Metsäverojen sisältämät tuet
2.3.4 Metsätalouden verotuet kannustimina
 
3 Julkinen tuki ja investointikäyttäytyminen

3.1 Metsänomistajat julkisen tuen käyttäjinä

3.2 Julkisen tuen vaikutukset investointipäätöksiin
3.2.1 Metsänhoidon investointeihin vaikuttavat tekijät
3.2.2 Julkisen tuen vaikutukset
3.2.3 Tukipolitiikan ongelmia ja tuloksellisuuden arviointia
 
4 Investointien yksityistaloudellinen kannattavuus

4.1 Tilakohtaiset hankkeet
4.1.1 Metsänuudistaminen
4.1.2 Metsikön alkukehitys
4.1.3 Metsänlannoitus

4.2 Yhteishankkeet
4.2.1 Metsäteiden rakentaminen
4.2.2 Uudisojitus
4.2.3 Kunnostusojitus
 
5 Metsänparannustoiminnan kansantaloudelliset vaikutukset
 
5.1 Metsätalous ja metsänparannus kansantaloudessa
5.2 Investointien vaikutukset puuston kokonaismäärään ja puun tarjontaan
5.3 Välittömät ja välilliset vaikutukset tuotantoon, arvonlisäykseen ja työllisyyteen
5.4 Välittömän tuen toimialoittaiset vertailut ERA-analyysillä
 
6 Julkinen tuki yksityismetsätaloudessa: Yhteenveto ja johtopäätökset
 
6.1 Tukien merkitys yksityismetsätalouden investoinneissa
6.2 Tukipolitiikan tulosten arviointia ja opetuksia
 
Kirjallisuus
 
Tietoikkunat
 
Metsäpolitiikan päämäärät ja investointien julkinen rahoitus
 
Puuntuotannon julkisen rahoituksen alueellinen ja sosiaalinen rakenne
 
Mets√§nparannuslainojen sis√§lt√§m√§ korkotuki vuosina 1962‚Äď2001
 
Julkinen tuki ja ammattiapu tärkeitä myös Pohjois-Amerikassa
 
Kokonaistuotos-ERA ja kokonaistuotoksen netto-ERA, sekä tuki ja nettotuki työtuntia kohden.

Tiivistelmš:

Julkaisun tavoitteena on luoda kokonaiskuva yksityismets√§talouden julkisesta tuesta ja sen merkityksest√§ mets√§nparannuslains√§√§d√§nn√∂n alkuvaiheista alkaen. P√§√§paino on 1960-luvulla alkaneessa edistyv√§n puuntuotannon kaudessa, jonka aikana julkisen vallan my√∂t√§vaikutuksella toteutettiin laajamittaiset puuntuotannon toimenpide- ja rahoitusohjelmat. Mets√§politiikan tavoitteenasettelua ja tukirahoituksen kohdentumista tarkastellaan my√∂s meneill√§√§n olevalla kest√§v√§n mets√§talouden kaudella. Puuntuotantoon k√§ytetyt julkiset varat lis√§√§ntyiv√§t merkitt√§v√§sti MERA-kaudella vuosina 1965‚Äď1975. Saavutettu vajaan 100 miljoonan euron vuotuinen tukirahoituksen taso s√§ilyi likimain samansuuruisena aina 1990-luvun alkupuolelle asti. MERA-kaudella rahoituksen p√§√§paino oli ojituksissa. Sen j√§lkeen p√§√§ty√∂lajeja ovat tukirahoituksella mitattuna olleet taimikonhoito, mets√§teiden rakentaminen, vajaapuustoisten alueiden uudistaminen ja nykyisin nuoren mets√§n hoito. Tukirahoituksen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavien ammattiapuorganisaatioiden rahoitus kasvoi 1960-luvun alusta nelinkertaiseksi 1990-luvun alkuun menness√§. Julkisen tukirahoituksen tavoitteena on ollut kannustaa mets√§nomistajia investoimaan nimenomaan harkinnanvaraisiin mets√§nparannushankkeisiin. Vuosien 1994‚Äď1999 aikana runsas kolmasosa mets√§nomistajista olikin k√§ytt√§nyt julkista tukea ainakin yhteen hankkeeseen. Sek√§ julkisen tuen k√§ytt√∂ ett√§ neuvontaan osallistuminen vaikuttivat selv√§sti investointeja lis√§√§v√§sti. Tukirahoituksen alueellisesta porrastuksesta huolimatta investointien yksityistaloudellista kannattavuutta ei ole onnistuttu tasoittamaan, vaan kaikilla tarkasteluissa mukana olleilla ty√∂lajeilla kannattavuus oli Etel√§- Suomessa parempi kuin Pohjois-Suomessa. Julkisen tukirahoituksen ja mets√§nomistajien oman toiminnan ansiosta yksityismetsien puuston kokonaistilavuus on lis√§√§ntynyt runsaasta 1 000 miljoonasta kuutiometrist√§ 40‚Äď50 prosentilla viimeisten 40 vuoden aikana. Vuotuinen tilavuuskasvu on lis√§√§ntynyt vastaavasti vajaalla 20 miljoonalla kuutiometrill√§, josta yli puolet voidaan katsoa mets√§nparannusinvestointien ansioksi. Tilavuuden kasvun arvioidaan lis√§nneen yksityismetsien kuitupuun tarjontaa 60 prosentilla ja tukkipuun 40 prosentilla verrattuna 1960-luvun alkuun. Puun tarjonnassa lis√§ys merkitsee kokonaisuudessaan v√§h√§n yli 10 miljoonaa kuutiometri√§, joka merkitsee koko kansantalouden kannalta 16 000 henkil√∂n ty√∂llisyytt√§ ja 1,4 miljardin euron arvonlis√§yst√§ vuodessa. Julkisen tukirahoituksen osuus yksityismetsien puuntuotannon kokonaisinvestoinneista on selv√§sti supistunut jaksolla 1960‚Äď2000. T√§m√§ voidaan tulkita niin, ett√§ julkisen tuen kannustinvaikutus on korostunut ja puhtaan kustannustenjakovaikutuksen merkitys v√§hentynyt. Kokonaistuotoksen arvoon tai ty√∂voiman m√§√§r√§√§n suhteutettuna mets√§talouden ja mets√§sektorin muiden toimialojen saama v√§lit√∂n julkinen tuki ei juurikaan poikkea muiden toimialojen keskim√§√§r√§isest√§ tasosta. Lis√§ksi tuet kohdistuvat p√§√§s√§√§nt√∂isesti pienist√§ yksik√∂ist√§ koostuviin toimialoihin, kuten yksityismets√§talouteen ja huonekaluteollisuuteen.

YksikkŲ: Vantaan toimintayksikkŲ
Hanke: Metsš- ja puutalouden kilpailukyky

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 02.10.2014 13:46   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle