Metsäsuunnittelun yhteistoiminnallista perustaa etsimässä. Tuloksia yksityismetsätalouden suunnittelun kentästä.

Tikkanen, Jukka, Leskinen, LeenaA., Isokääntä, Tarja & Heino, Esa (toim.).. 2003
Metsšntutkimuslaitoksen tiedonantoja 904. 82 s.
[ISBN 951-40-1898-2]

[Maksuton, toimituskulut 5 eur] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

metsäsuunnittelu alueelliset metsäohjelmat, yksityismetsätalous, neuvonta

Sisällys:

ESIPUHE

1 JOHDANTO

1.1 Tausta ja lähtökohdat (Jukka Tikkanen ja Leena A. Leskinen)

1.2 Mets√§suunnittelun kehitt√§misstrategia ‚Äď ajatuksia mets√§suunnittelun tulevaisuuden vuorovaikutushaasteista (Anna Rakemaa)

1.3 Vuorovaikutteisen metsäsuunnittelun tutkimuksen saavutuksia ja uusia haasteita (Jyrki Kangas)

2 TEOREETTISTA JA METODOLOGISTA PERUSTAA ETSIM√ĄSS√Ą

2.1 Tieteen ja suunnittelun teoriat metsäsuunnittelun kehitystyön taustalla (Jukka Tikkanen ja Leena A. Leskinen)

2.2 Kommunikatiivinen toiminnan teoria metsäsuunnittelun tutkimuksen lähestymistapana (Leena A. Leskinen)

2.3 Toiminnan teoria ja sen anti metsäsuunnittelun tutkimukselle (Raili Hokajärvi)

2.4 Laadullisesta analyysistä ja sen mahdollisuuksista metsäsuunnittelun tutkimuksessa (Pentti Luoma)

3 TUTKIMUSTULOKSIA YKSITYISMETS√ĄTALOUDEN SUUNNITTELUN KENT√ĄST√Ą

3.1 Metsätalouden yhteistyöverkostot Pohjois-Suomessa (Leena A. Leskinen, Jukka Tikkanen ja Pekka Leskinen)

3.2 Yhteistoiminnan ja osallistumisen mahdollisuudet alueellisessa metsäohjelmassa (Leena A. Leskinen)

3.3 Pohjois-Suomen metsäohjelmatyö osallistamista kuvaavien kysymysten valossa (Jukka Tikkanen)

3.4 Puun energiakäytön edistämisen tavoite metsäkeskuksen toiminnassa (Leena A. Leskinen)

3.5 Yhteistoiminnallisuuden mahdollisuudet aluesuunnittelussa (Leena A. Leskinen)

3.6 Metsänomistajan ja metsäsuunnittelijan välinen vuorovaikutus metsälakeuden suunnittelualueella (Tarja Isokääntä, Jukka Tikkanen ja Jenni Simppula)

3.7 Tiedonkulku metsänuudistamisessa (Raili Hokajärvi)

3.8 Metsänomistamisen tavoitteet metsänomistajien käsitekartoissa (Jukka Tikkanen ja Tarja Isokääntä)

3.9 Sidosryhmien tietous ja mielipide metsätalouden alueellisesta tavoiteohjelmasta ja sen laatimisesta pohjoisissa metsäkeskuksissa (Jukka Tikkanen)

4 P√Ą√ĄTELMI√Ą METS√ĄSUUNNITTELUN K√ĄYT√ĄNT√ĖJEN KEHITT√ĄMISEKSI (Jukka Tikkanen ja Leena A. Leskinen)

4.1 Metsäohjelmatyö

4.2 Tila- ja aluesuunnittelu

Kirjoittajat ja toimittajat

Tiivistelmš:

Tiedonannossa hahmotellaan lähestymistapaa ja tutkimusmenetelmiä, joiden avulla on mahdollista tutkia metsäsuunnittelua sosiaalisena ja yhteiskunnallisena tapahtumana. Näitä menetelmiä on hyödynnetty empiirisissä tapaustutkimuksissa, joita tiedonannossa esitellään. Tutkimukset koskivat alueellisia metsäohjelmaprosesseja sekä yksityismetsien alue- ja tilakohtaista metsäsuunnittelua.

Metsäkeskusten sidosryhmät jakaantuivat metsätalouden, ympäristösuojelun ja luonnonvarojen käytön verkostoihin sekä taustaryhmään. Metsätalouden ja ympäristönsuojelun verkostot eivät pitäneet toisiaan kovinkaan yhteistyökykyisinä, mikä on ollut ongelma alueellisessa metsäohjelmatyössä. Ohjelmatyötä voisi kehittää siten, että kyettäisiin entistä avoimemmin ja tasapuolisemmin käsittelemään eri osapuolten tavoitteita ja arvoja. Toisaalta maakunnat voisivat nykyistä enemmän erilaistua tiettyjen omien vahvuuksiensa kehittämiseen.

Tilakohtaisessa metsäsuunnittelussa metsänomistajat eivät yleensä halua ilmaista mielipiteitään suunnittelijalle, vaan luottavat tämän asiantuntemukseen. Asiantuntija määritteleekin, miten hyvän metsänhoidon ohjeita ja suosituksia sovelletaan kulloisessakin tilanteessa metsässä. Eräs metsäsuunnittelun haaste on saada metsänomistaja innostumaan suunnittelusta ja kiinnostumaan metsistään niin paljon, että tämä pystyisi muodostamaan selkeitä tavoitteita metsänomistukselleen. Monitavoitteinen, esimerkiksi vapaaehtoisia metsiensuojelukeinoja edistävä aluesuunnittelu edellyttäisi yhteistoiminnallisuutta maanomistajien, metsäammattilaisten ja luonnonsuojelun asiantuntijoiden välillä. Menettelyn tulisi kuitenkin olla kevyt ja korostaa metsänomistajan itsenäistä päätösvaltaa.


Linkit: http://www.oamk.fi/luova/esittely/index.php

YksikkŲ: Kannuksen toimintayksikkŲ
Hankkeet: Toimijaverkostot ja oppimislšhtŲinen suunnittelu kansallisen metsšohjelman toteuttamisessa, Osallistava suunnittelu eri omistajaryhmien metsissš

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 02.10.2014 13:46   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle