Puunhankinnan tienviitat. Tutkimustarpeet muuttuvassa toimintaympäristössä.

Rummukainen, Arto, Heikkilä, Jani, Sikanen, Lauri, Aarnio, Jukka, Mäkinen, Pekka & Tahvanainen, Timo.. 2003
Metsšntutkimuslaitoksen tiedonantoja 896. 80 s. + liite.
[ISBN 951-40-1885-0]

[Maksuton, toimituskulut 5 eur] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

puunhankinta, skenaario, tulevaisuus, tutkimus

Sisällys:

1 Johdanto
1.1 Vaikeudet ja mahdollisuudet muuttuvat nopeasti
1.2 Tutkimuksen tarkoitus

2 Tutkimuksen toteutus
2.1 Tutkimusmenetelmät
2.2 Tutkimuksen kohde ja tausta-aineistot

3 Metsäklusteri
3.1 Maailmalla polttopuuta, Suomessa kuitupuuta
3.2 Paperituotteet pääosassa
3.3 Puu edelleen yksityismetsistä
3.4 Puun ostohinta suurin kustannuserä määrältään ja vaihtelultaan
3.5 Korjuuteknologia kypsässä vaiheessa

4 Metsätalouden ja teknologian kehityssuuntia
4.1 Tieto-taidolla tehtaat pystyssä
4.2 Puun tarjontaa ympäristö huomioon ottaen
4.3 Uusi teknologia muuttaa organisaatioitakin
4.4 Tavaralajimenetelmä ulkomaille

5 Skenaariot
5.1 "P√§in puuta‚ÄĚ
5.1.1 Puu ja työ ulkomailla halvempaa
5.1.2 Suurteollisuus perheyrityksiksi
5.1.3 Metsänomistus rasitteena
5.1.4 Omatoiminen puun markkinointi arvossa
5.1.5 Puunkorjuu pienimuotoista yrittämistä
5.1.6 Työpaikat vähenevät ja tulot putoavat
5.1.7 Ennakoivat toimet tarpeen
5.2 "Puuenergiabuumi"
5.2.1 Energiapuulla markkinaimua
5.2.2 Metsäpalvelut kehittyvät asiakkaiden tarpeiden mukaan
5.2.3 Pienkäyttö ja lähilämpö myötätuulessa
5.2.4 Kuitua vai energiaa ensiharvennuksista
5.2.5 Kantojen ja hakkuutähteen korjuusta rutiinia
5.2.6 Työtä riittää, löytyykö tekijöitä
5.3 "Raakapuu jää rajan taa"
5.3.1 Tuontipuu on Suomelle tärkeää
5.3.2 Tuonti tyrehtyy
5.3.3 Kiristyykö kilpailu vai hoitaako pk-teollisuus sahauksen
5.3.3.1 Vaihtoehto 1. Kiristynyt kilpailu
5.3.3.2 Vaihtoehto 2. pk-sektori hoitaa sahauksen
5.4 "Kehittyv√§ suurteollisuus‚ÄĚ
5.4.1 Suurteollisuus käyttää Suomen raakapuun
5.4.2 Tuottavaa metsänomistusta ja virkistyskäyttöä
5.4.3 Hakkuumahdollisuudet täyskäytössä
5.4.4 Laadukkaasta puusta maksetaan
5.4.5 Puunkorjuu ja -kuljetusyritykset kasvavat
5.5 "Kehittyvä puutuoteteollisuus"
5.5.1 Venäjän talouden kasvu luo mahdollisuuksia
5.5.2 EU:n laajentuminen pakottaa nostamaan jalostusastetta
5.5.3 Metsänomistajat vieraantuvat metsistä
5.5.4 Puunvälittäjien ja puunhankintayritysten aika koittaa
5.5.5 Puutuoteteollisuudesta trendiala
5.6 "Suomi-brändi"
5.6.1 Metsänomistuksesta todellista businesta
5.6.2 Metsävarat lisääntyvät ja turvemaiden merkitys kasvaa
5.6.3 Puukauppa monipuolistuu
5.6.4 Puunkorjuu keskittyy ja tarkentuu
5.6.5 Jalostusaste ja -määrät nousevat
5.6.6 Toimintaympäristöä kehitettävä

6 Puunhankinnan tutkimushaasteet
6.1 Puunhankinnan organisointi
6.1.1 Integraattien ja itsenäisen puutuoteteollisuuden puunhankinta
6.1.2 Metsänhoitoyhdistysten ja välittäjien rooli puunhankinnassa
6.1.3 Yrittäjyys
6.1.4 Sosiaalinen kestävyys ja työvoima
6.2 Teknologiset tutkimustarpeet
6.2.1 Harvennukset ja suometsien puunkorjuu lisääntyvät
6.2.2 Uutta teknologiaa energiapuun korjuussa
6.2.3 Puutavaran mittauksen ja laadun määrityksen vaatimukset
muuttuvat nopeasti
6.2.4 Ihmiset tekevät työn - koneet hyviä apuvälineitä
6.2.5 Ohjausjärjestelmät, informaatioteknologia ja luonnon
  monimuotoisuus
6.3 Puun saatavuus
6.3.1 Yksityismetsänomistajat avainasemassa
6.3.2 Julkisen vallan edistämistoiminta
6.3.3 Alueittaiset puuvara- ja leimikkotiedot tarkemmiksi
6.3.4 Nuorten metsien hyödyntäminen ja energiapuun korjuu
6.4 Kansainvälinen kilpailukyky
6.4.1 Metsäteollisuuden kokonaismarkkinoita kasvattamaan
6.4.2 Raaka-aineen saanti varmistettava
6.4.3 Tieto-taidon viennistä hyötyä ja haittaa
6.4.4 Metsätalouden kestävyys
6.5 Puunhankinnan tutkimuksen suuret haasteet seuraavina
  vuosikymmenin√§

7 Lähteet
7.1 Kirjalliset lähteet
7.2 Tietoverkkolähteet

Tiivistelmš:

Rummukainen, A., Heikkilä, J., Sikanen, L., Aarnio, J., Mäkinen, P. & Tahvanainen, T. 2003. Puunhankinnan tienviitat. Tutkimustarpeet muuttuvassa toimintaympäristössä. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 896. 80 + haitariliite s. ISBN 951-40-1885-0, ISSN 0358-4283.

Tämän teoksen tavoitteena oli hahmotella nykytilanteen ja laadittujen skenaarioiden perusteella puunhankinnalle merkityksellisiä tulevaisuuden tutkimusaiheita. Perustana käytettiin kirjallisuudessa esiteltyjä skenaarioita metsätalouden, puutuotemarkkinoiden ja teknologian kehityksestä. Laaditut skenaariot ovat mahdollisia tulevaisuuden kuvia. Niitä ei ole tarkoitettu irrallisiksi tulevaisuuden ennusteiksi, vaan niiden avulla etsittiin aiheita, joiden tutkimuksella voidaan parhaiten edistää puunhankinnan varautumista tulevaisuuden haasteisiin.

Puunhankinnan suunnittelussa, puun ostossa, puutavaralajien jaossa, hinnoittelussa, kauppatavoissa ja mittauksessa on kehittämispotentiaalia. Mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii tutkimuksen lisäksi monien vanhojen traditioiden murtamista. Tähän liittyy myös puunhankinnan toimijoiden roolien, organisoinnin ja työnjaon kehittäminen. Yrittäjäkunta ja metsätyövoima vanhenevat nopeasti. Toiminnan jatkuvuus edellyttää uusia ratkaisuja yrittämisen kannattavuuden turvaamiseksi ja metsäalan houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Puun tarjonnassa yksityismetsänomistajat ovat edelleen pääosassa. Metsäalan toimijoiden ja julkisen vallan tulee yhdessä etsiä keinoja, joilla säilyttää kannattavan toiminnan edellytykset. Metsäverotuksen siirtymäkauden päättyessä tarvitaan kaikkia nykyisiä puulähteitä. Lisääntyvä puuenergian hankinta ja käyttö tuovat ratkaisumahdollisuuksia myös ensiharvennusten ja suometsien puunkorjuun ongelmiin.

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen tarvitaan kehittyneitä kone-, laite- ja järjestelmäteknologioita. Puumarkkinat maapalloistuvat, ja metsäteollisuuden kilpailukykyä mitataan kaikilla tuotannon osa-alueilla. Suomalaisella puunhankinnan korkealla tieto-taidolla ja tehokkailla koneilla on hyvät markkinat ulkomailla. Suomi saattaa menettää kiinnostavuuttaan tuotantolaitosten sijoituspaikkana, koska osa toimintaoloistamme ja kustannustasomme useissa tuotannontekijöissä ovat kilpailijamaitamme epäedullisempia. Metsäteollisuuden tuotteiden pärjääminen kilpailussa muiden tuotteiden kanssa antaa mahdollisuuden tuotannon kasvattamiseen.

Puunhankinnan tutkimukseen käytetään arviolta vain 0,8 prosenttia puunhankinnan tuottamasta kokonaisarvonlisäyksestä. Kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa pärjätäksemme tai edes säilyttääksemme nykyisen kilpailukykymme, meidän on päästävä uudelle tehokkuustasolle, mikä edellyttää riittäviä resursseja tutkimus- ja kehitystyöhön.

YksikkŲ: Vantaan toimintayksikkŲ
Hanke: Puunhankinnan muuttuva toimintaympšristŲ

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 02.10.2014 13:46   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle